Περί τῆς διαδοχῆς Κυριακῶν (Εὐαγγελίου) Λουκᾶ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου (κατά) Λουκᾶ ἀρχίζει ἀπό τή Δευτέρα μετά τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν (τοῦ τιμίου Σταυροῦ), πού εἶναι ἡ ἑβδομάδα Α΄ Λουκᾶ καί κατακλείεται μέ τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ. Οἱ ἑπόμενες ἑβδομάδες ἀκολουθοῦν τή σειρά (Β΄, Γ΄ κ.λπ.), ὄχι ὅμως καί οἱ Κυριακές ἐπειδή:
1) Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ΄ Λουκᾶ πρέπει νά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μεταξύ 11 καί 17 Ὀκτωβρίου,
2) Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Ε΄ Λουκᾶ πρέπει νά ἀναγνωσθεῖ μεταξύ 30 Ὀκτωβρίου καί 5 Νοεμβρίου,
3) Ἡ Ι΄ Λουκᾶ πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων
4) Ἡ ΙΑ΄ Λουκᾶ τήν Κυριακή τῶν Προπατόρων (δηλ. πρό τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως).

Οἱ ἐνδιάμεσες Κυριακές συμπληρώνονται μέ τήν ἀριθμητική σειρά, ὑπολογιζομένων τῶν παραπάνω ἐξαιρέσεων, πού ὅμως παραλείπεται μέχρι τά Χριστούγεννα καί ἡ ΙΒ΄ ἄν χρειαστεῖ.
Ἡ σειρά συνεχίζεται μετά τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα καί μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου καί καθορίζεται ἀπό τό ΤΜΕ (σ. 157)

Τό ποῦ διαβάζουμε τούς λόγους αὐτῶν τῶν μεταθέσεων τό ἔχω γράψει ἐδῶ, ὅπου ἀναφέρεται καί ὁ λόγος μόνον γιά τήν Ε΄ Κυριακή (σέ ἀνύποπτο χρόνο, δοθείσης εὐκαιρίας).

Καλόν θά ἦτο νά πάψει αὐτή ἡ ἀνωμαλία καί νά ἐπανέλθει ἡ ἀριθμητική σειρά τῆς διαδοχῆς τῶν Κυριακῶν Λουκᾶ (ἄν καί τό βλέπω δύσκολο).


 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
π. Μάξιμος;89190 said:
Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Εὐαγγελίου (κατά) Λουκᾶ ἀρχίζει ἀπό τή Δευτέρα μετά τήν Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν (τοῦ τιμίου Σταυροῦ), πού εἶναι ἡ ἑβδομάδα Α΄ Λουκᾶ καί κατακλείεται μέ τήν Κυριακή Α΄ Λουκᾶ. Οἱ ἑπόμενες ἑβδομάδες ἀκολουθοῦν τή σειρά (Β΄, Γ΄ κ.λπ.), ὄχι ὅμως καί οἱ Κυριακές ἐπειδή:
1) Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Δ΄ Λουκᾶ πρέπει νά ἀναγνωσθεῖ τήν Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, μεταξύ 11 καί 17 Ὀκτωβρίου,
2) Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Ε΄ Λουκᾶ πρέπει νά ἀναγνωσθεῖ μεταξύ 30 Ὀκτωβρίου καί 5 Νοεμβρίου,
3) Ἡ Ι΄ Λουκᾶ πρό τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων
4) Ἡ ΙΑ΄ Λουκᾶ τήν Κυριακή τῶν Προπατόρων (δηλ. πρό τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως).
Οἱ ἐνδιάμεσες Κυριακές συμπληρώνονται μέ τήν ἀριθμητική σειρά, ὑπολογιζομένων τῶν παραπάνω ἐξαιρέσεων, πού ὅμως παραλείπεται μέχρι τά Χριστούγεννα καί ἡ ΙΒ΄ ἄν χρειαστεῖ.
Ἡ σειρά συνεχίζεται μετά τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα καί μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριωδίου καί καθορίζεται ἀπό τό ΤΜΕ (σ. 157)
Τό ποῦ διαβάζουμε τούς λόγους αὐτῶν τῶν μεταθέσεων τό ἔχω γράψει ἐδῶ, ὅπου ἀναφέρεται καί ὁ λόγος μόνον γιά τήν Ε΄ Κυριακή (σέ ἀνύποπτο χρόνο, δοθείσης εὐκαιρίας).
Καλόν θά ἦτο νά πάψει αὐτή ἡ ἀνωμαλία καί νά ἐπανέλθει ἡ ἀριθμητική σειρά τῆς διαδοχῆς τῶν Κυριακῶν Λουκᾶ (ἄν καί τό βλέπω δύσκολο).
Το τελευταίο πάτερ δεν το κατάλαβα.
Θεωρούμε την μετάθεση των Ευαγγελίων ως ανωμαλία;
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι γινόντουσαν τέτοιες μεταθέσεις και στα παλαιά Τυπικά;
Μήπως ορθότερη λύσις (και αυτό το βλέπω δύσκολο...) θα ήταν τα Αναγνώσματα να είναι κατά συζυγία κατά την "παλαιά τάξη";
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3


Το τελευταίο πάτερ δεν το κατάλαβα.
Θεωρούμε την μετάθεση των Ευαγγελίων ως ανωμαλία;
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι γινόντουσαν τέτοιες μεταθέσεις και στα παλαιά Τυπικά;
Μήπως ορθότερη λύσις (και αυτό το βλέπω δύσκολο...) θα ήταν τα Αναγνώσματα να είναι κατά συζυγία κατά την "παλαιά τάξη";
Καί τά δύο χρειάζονται. Ὑπάρχει γενικότερη ἀνωμαλία στό ἰσχύον σύστημα. Ἀπαιτεῖται διόρθωσις τῶν Κανονίων καί ἀναθεώρηση τοῦ Εὐαγγελισταρίου (Ἰω. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις..., Ἐκδ. Ἀ. Δ. τ. Δ΄, σσ. 104-119).
Πότε χρονολογεῖται τό παλαιότερο τυπικό, πού μποροῦμε νά βλέπουμε αὐτό τό θέμα;
Οἱ δυσκολίες ὀφείλονται στίς ἀδυναμίες μας, γιατί οὔτε ὁ Πρῶτος Θρόνος, οὔτε οἱ ἄλλοι Θρόνοι, ἀσχολοῦνται μέ τέτοια.


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


«Εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο νὰ προσδιοριστεῖ ὁ χρόνος καὶ ὁ τόπος καὶ οἱ αὐτουργοὶ τοῦ συστήματος αὐτοῦ. Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ἰωάννου καὶ τῶν Πράξεων κατὰ τὴν πασχάλιο περίοδο πρέπει νὰ εἶναι παλαιοτάτη. Ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Λουκᾶ («νέον ἔτος») φθάνομε στὰ μέσα τοῦ Ε’ αἰῶνος (461) μὲ πρωτοχρονιὰ τὴν 23η Σεπτεμβρίου. Ἡ μετάθεση τῆς περικοπῆς τῆς Ε’ Λουκᾶ στὴν χρονικὴ περίοδο 30 Ὀκτωβρίου μὲ 5 Νοεμβρίου προϋποθέτει παγιωμένο τὸ σύστημα κατὰ τὸ ἔτος 472, κατὰ τὴν πτώση τῆς ῾῾κονίας᾿᾿ (6 Νοεμβρίου 472)» (Ἰ. Φουντούλη Τὸ σύστημα τῶν ἁγιογραφικῶν ἀναγνωσμάτων στὴν ὀρθόδοξη λατρεία ἔκδ. Ἱερουργεῖν τὸ Εὐαγγέλιον Πρακτικὰ Ε’ πανελληνίου λειτουργικοῦ συμποσίου σ. 73). «...ἴσως ἤδη ἀπὸ τὸν δ' αἰῶνα, ἴσχυε τὸ σύστημα αὐτὸ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ στὶς ἐκκλησίες ποὺ ἀκολούθησαν τὴν τάξη της» (Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. 4 σ. 105).
 
Last edited:
Top