Πεντηκοστάρια υπό Ιεροθέου Ιερομονάχου. Ήχος πλ. α' πα.

Top