Πατρότητα και μελοποίηση του «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» (τοῦ Πάσχα)

#1
[Σημείωμα συντονιστή (ΔΚ)] Το θέμα αυτό αποχωρίστηκε από το θέμα Περικοπές και συντομεύσεις του Όρθρου της Αναστάσεως στο οποίο υπάρχουν και μερικά σχετικά και με αυτό το θέμα εδώ πχ. περί μελοποιημένης εκδοχής σε χειρόγραφο του ΙΕ' αι.

Ξέρει κανείς ποιος έγραψε αυτή την προσευχή ("Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι" του Πάσχα);

Χριστός Ανέστη!
 
#3
Ξέρει κανείς την ιστορία αυτής της προσευχής (Όρθρου της Κυριακής), ποιος το έγραψε, κλπ.:

"Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν."

Σας ευχαριστώ πολύ!
 
#5
Ξέχασα! Ευλόγησον! :)

Για άλλους ενδιαφερόμενους:

"Τοῦ ἐν λόγῳ ὕμνου «ἰδέαι καὶ φράσεις τινὲς ἀνάγονται, ὡς ἐμφαίνεται ἐξ ἀποσπασμάτων παπυρίνων, εἰς παλαιοτάτην ἀρχαιότητα καὶ φαίνονται ἔχοντα τὴν Αἴγυπτον πατρίδα» (Π. Τρεμπέλα Ἐκλογὴ ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου ὑμνογραφίας ἔκδ. δ' 2007 σ. 99).
Ἀπαντᾶται καὶ εἰς τὴν Ὑποτύπωσιν τῶν Στουδίου θ' αἰ. ἔκδ. Dmitrievskij τ. 1 σ. 226."

"᾿Επίσης ὁ Π. Τρεμπέλας στὸ ἴδιο βιβλίο του (᾿Εκλογὴ... σ. 179) ἐντάσσει τὸν ἐν λόγῳ ὕμνον εἰς ἐκείνους ποὺ ἐνεφανίσθησαν ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ λατρείᾳ λίαν ἐνωρίς, περὶ τὸν 5ον ἢ 6ον αἰῶνα. ἀντιμετωπίζει τὸν ὕμνον ὡς ἑνιαῖον ὅλον. λόγῳ τῆς ἀρχαιότητός του φέρεται ἀνωνύμως, ὅπως καὶ πάντα σχεδὸν τὰ ὑμνογραφήματα τῆς πολιᾶς ἀρχαιότητος."
(http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=156&t=99)

Σας ευχαριστώ πάλι!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Μπορεῖ κάποιος νά μελοποιήσει τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...» σύμφωνα τὸ ἀναστάσιμο στιχηρὸ τῶν αἴνων τοῦ βαρέος ἤχου;

Ἡ μελοποίηση νά γίνει μέ τόν παρακάτω χωρισμό, ὅπως ἔχει προτείνει ὁ Διονύσιος στούς Διαλόγους τῆς Συμβολῆς, ὅπου παραπέμπει ὁ Μανόλης.

1. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι * προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, * τὸν μόνον ἀναμάρτητον.
2. Τὸν σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν * καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν * ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· * σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, * ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, * τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν.
3. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνήσωμεν * τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν· * ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ σταυροῦ * χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ.
4. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον * ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· * σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι᾿ ἡμᾶς * θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.​


Θά εἴμαστε εὐγνώμονες στούς μελουργούς.

Ἄντε, ν᾿ ἀρχίσουμε νά τό ψάλλουμε!

 
Last edited:
Top