Παρακλητικοί Κανόνες Αγίων και Αναβαθμοί

#1
Καλημέρα
Θα ήθελα να ρωτήσω αν στους παρακλητικούς κανόνες των αγίων ψάλλονται οι αναβαθμοί όπως γίνεται στον Μικρο και στο Μέγα παρακλητικό κανόνα προς στην Θεοτόκο.
Ευχαριστώ
Ανδρέας Χ''Στυλλής
 
#3
ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ήχος δ'

Εκ νεότητος μου, πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ’ αυτός αντιλαβού, και σώσον, Σωτήρ μου. (δις)

Οι μισούντες Σιών, αισχύνθητε από του Κυρίου, ως χόρτος γαρ, πυρί έσεσθε απεξηραμμένοι. (δις)

Δόξα Πατρί…

Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται, λαμπρύνεται τη Τριαδική μονάδι, ιεροκρυφίως.

Και νυν και αεί…

Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.

Προκείμενον

Μνησθήσομαι του ονόματος σου εν πάση γενεά και γενεά.

Στίχος

Άκουσον, θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ους σου, και επιλάθου του λαού σου, και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο Βασιλεύς τού κάλλους σου.

Του ονόματός σου μνησθήσομαι εν πάση γενεά και γενεά.


Παρακλητικός Κανών στην Αγία Κυριακή την Μεγαλομάρτυρα

Προκείμενον Ἦχος δ΄.
Ὑπομένων ὑπέμεινα τόν Κύριον καί προσέσχε μοί, καί εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου.
Στίχος. Καί ἔστησεν ἐπί πέτραν τούς πόδας μου, καί κατεύθυνε τά διαβήματά μου.


Προηγουμένος στον παρακλητικό κανόνα πχ εδώ της αγίας Κυριακής ψάλλομε και τους αναβαθμους του δ' ήχου?

Αυτό εννοούσα Γέροντα.
Συμβουλέψατέ με σας παρακαλώ

Ελάχιστος
Ανδρέας Χ''Στυλλής
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
Συμβουλέψατέ με σας παρακαλώ

Ελάχιστος
Ανδρέας Χ''Στυλλής
Φαίνεται πώς δέν ἐννοήσατε τήν προηγουμένην ἀπάντησίν μου.
Ἡ ἀντιγραφή σας εἶναι ἀπό τό Ὡρολόγιον, κάτι πού δέν ἰσχύει ὅμως σύμφωνα μέ τό Τυπικό (ΤΜΕ, σσ. 196-197).
Ἔτσι καί στούς παρακλητικούς τῶν ἁγίων οὔτε τυπώνονται (οἱ ἀναβαθμοί) -καί ὡς ἐκ τούτου- οὔτε ψάλλονται.


 
Top