" Πάσχα ἱερὸν..."

#1

1. "Χριστός Ἀνέστη..", Απολυτίκιον της Αναστάσεως.
2. "Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί...", ο ειρμός και τα τροπάρια της Α' Ωδής του Κανόνα της Αναστάσεως.
3. "Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν...", o ειρμός και τα τροπάρια της Γ' Ωδής του Κανόνα της Αναστάσεως.
4. "Αναστήτω ο Θεός, Πάσχα ἱερὸν..." Αναστάσιμα στιχηρά.
5. "Δόξα & και νυν... Ἀναστάσεως ἡμέρα...", Δοξαστικό των Αίνων του όρθρου της Αναστάσεως.
6. "Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ....", Προκείμενον του Αποστόλου, Αποστολικό Ανάγνωσμα & Αλληλουάριο.
7. " Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ·....... Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ...... ", ο ειρμός της Θ' Ωδής του Κανόνα της Αναστάσεως.
8. " Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε......", Κοινωνικό της Αναστάσεως.
 
Last edited by a moderator:
Top