Νεκρώσιμα Ευλογητάρια

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Επισυνάπτω τα παρόντα νεκρώσιμα Ευλογητάρια ως εύρηνται εν τω βιβλίω «ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΧΩΝ» έκδοσις Ι.Μ. Παντοκράτορος Αγίου Όρους. ΄Περιέχει κάποια τροπάρια άγνωστα στα εν χρήσει τυπικά. Γνωρίζει μήπως κανείς την προέλευσή τους;
 

Attachments

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τὰ «Τῶν προφητῶν...» καὶ «Ἱεραρχῶν...» μαρτυροῦνται στὰ χφφ. Parisinus Nationale graecus 331 ὡρολόγιον ια' αἰ. καὶ Μ. Λειμῶνος Λέσβου 295 ὡρολόγιον ιβ' αἰ. (ἔκδ. Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου σσ. 56-57), ἐνῶ τὸ «Ὁ ἀπὸ γῆς...» μαρτυρεῖται καὶ στὸ χφ. Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 47 Ἁγία Γραφὴ ια'(;) αἰ. φ. 238r. Αὐτὰ δὲν πέρασαν στὰ πρῶτα ἔντυπα κατὰ τὸν ιf' (δέκατο ἕκτο) αἰ.
Τὰ εὐλογητάρια ἦταν στιχηρὰ τοῦ Ἀμώμου (ψαλμοῦ 118· τυπικὸν τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σσ. 6, 84, 163, Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. Ε' σ. 132 καὶ Τελετουργικὰ θέματα τ. 1 σ. 154) καὶ κατέληξαν νὰ συνοδεύονται ἀπὸ τὸν στίχο 12 τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ἀφοῦ εὐχαριστήσω τόν κ. Ρούμελη, ἀνεβάζω τό κείμενό του σέ γραμματοσειρά πού μποροῦν νά διαβάσουν ὅλοι, χωρίς νά κάνω καμμία ἀπαιτούμενη διόρθωση.

Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρως τόν Μανόλη Θεοδωράκη, ὁ ὁποῖος ἔχει προσφέρει πολλά στό Ψαλτολόγιον, ἀπό τήν τεράστια παρακαταθήκη του, καί ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀποδεικνύεται γιά μιά ἀκόμη φορά, δέν παραθέτει μόνο πηγές, ὅπως ἀκρίτως καί ἀδίκως ἔχει σχολιασθεῖ. Μακάρι κι ἐμεῖς νά εἴχαμε ἐξασφαλίσει (μέ προσωπικό κόστος ὁποιασδήποτε μορφῆς) τέτοια πρόσβαση σέ πηγές καί νά εἴχαμε μελετήσει, κυρίως χειρόγραφα, ὅπως ὁ Μανόλης!!!

 

Attachments

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#5
Το ερχόμενο Σάββατο (Ψυχοσάββατο) 21-2, στα Νεκρώσιμα Ευλογητάρια, ψάλλονται όλα τα τροπάρια (συμπεριλαμβανομένων του 2ου και 3ου, που συνήθως δεν ψάλλονται);
 

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#6
Το ερχόμενο Σάββατο (Ψυχοσάββατο) 21-2, στα Νεκρώσιμα Ευλογητάρια, ψάλλονται όλα τα τροπάρια (συμπεριλαμβανομένων του 2ου και 3ου, που συνήθως δεν ψάλλονται);
ΤΑ νεκρώσιμα ευλογητάρια ψάλλονται ΟΛΑ κάθε Σάββατο. Δεν ξέρω τι γίνεται αλλού αλλά τα ψάλλω όλα κάθε Σάββατο (όταν προβλέπονται εννοείται)
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Το ερχόμενο Σάββατο (Ψυχοσάββατο) 21-2, στα Νεκρώσιμα Ευλογητάρια, ψάλλονται όλα τα τροπάρια (συμπεριλαμβανομένων του 2ου και 3ου, που συνήθως δεν ψάλλονται);
ΤΑ νεκρώσιμα ευλογητάρια ψάλλονται ΟΛΑ κάθε Σάββατο (όταν προβλέπονται εννοείται)
Δέστε σελ. 51, ὑποσημ. 43, τῶν περσινῶν Διπτύχων 2008.
Δυστυχῶς ἐφέτος κάποιες ὑποσημειώσεις παρελείφθησαν.​

 

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
#8
Δέστε σελ. 51, ὑποσημ. 43, τῶν περσινῶν Διπτύχων 2008.
Δυστυχῶς ἐφέτος κάποιες ὑποσημειώσεις παρελείφθησαν.​

Να είστε καλά πάτερ,
Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κ. Πράντζο .
Ευτυχώς, είχα κρατήσει τα περσινά Δίπτυχα (2008) και το διάβασα.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#9Τὰ εὐλογητάρια ἦταν στιχηρὰ τοῦ Ἀμώμου (ψαλμοῦ 118· τυπικὸν τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1122 σσ. 6, 84, 163, Ἰ. Φουντούλη Ἀπαντήσεις τ. Ε' σ. 132 καὶ Τελετουργικὰ θέματα τ. 1 σ. 154)


Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ ἐξάρτησις τοῦ ἀρχαιοτέρου - αὐτομέλου (χφ. Σινὰ 864 ὡρολόγιον θ'-ι' αἰ. φ. 77v) «Τῶν ἁγίων ὁ χορός...τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον ἐγώ εἰμι, ἀνακάλεσαί με...» ἀπὸ τὸν τελευταῖον στίχον τοῦ ψαλμοῦ «ἐπλανήθην ὡς πρόβατον ἀπολωλός, ζήτησον τὸν δοῦλον σου».
 
Last edited:

ΠΛΗΘΩΝ ΜΒ

Παλαιόν Μέλος
#11
Δέστε σελ. 51, ὑποσημ. 43, τῶν περσινῶν Διπτύχων 2008.
Δυστυχῶς ἐφέτος κάποιες ὑποσημειώσεις παρελείφθησαν.​

Καλησπέρα,
παρακαλώ μήπως γνωρίζει κάποιος αν ψάλλονται αύριο Σάββατο 31/5, Ευλογητάρια ; Δεν έχω και τα Δίπτυχα του 2008 να φωτισθώ πάτερ ( μήπως έχω και τα φετινά ; ας είναι καλά το ιντερνέτ...).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τυχόν απάντηση και έσομαι ( το κατά δύναμιν ! ) διάπυρος ευχέτης προς Κύριον.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#13
Καλησπέρα,
παρακαλώ μήπως γνωρίζει κάποιος αν ψάλλονται αύριο Σάββατο 31/5, Ευλογητάρια ; Δεν έχω και τα Δίπτυχα του 2008 να φωτισθώ πάτερ ( μήπως έχω και τα φετινά ; ας είναι καλά το ιντερνέτ...).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τυχόν απάντηση και έσομαι ( το κατά δύναμιν ! ) διάπυρος ευχέτης προς Κύριον.
Ἡ παράθεση μηνύματός μου πού χρησιμοποίησες ἀγαπητέ, ἀφοροῦσε σέ Ψυχοσάββατο καί σέ Σάββατο όταν προβλέπονται.
Ἐκτός τοῦ ὅτι βρισκόμαστε σέ μεθέορτα (ὅπως ἔγραψε ὁ Μανόλης) —καί στή συγκεκριμένη περίπτωση μᾶς καθοδηγεῖ τό Πεντηκοστάριον— καί σέ Σάββατον μέ Θεός Κύριος δέν ψάλλονται νεκρώσιμα εὐλογητάρια. Μόνον σέ Σάββατον μέ Ἀλληλούια.
Διατελῶ παρομοίως :) κι εὐχαριστῶ.

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#14
«Ὁ ἀπό γῆς, κατ' ἀρχάς τόν ἄνθρωπον, τῇ χειρί σου πλάσας ἐλεῆμον, οὕς προσελάβου δούλους σου κατάταξον, καὶ ἀνάπαυσον οἰκτίρμον, πᾶσιν ἐκλεκτοῖς Λόγε συναρίθμησον, παρορῶν τὰ τούτων Σῶτερ ἐγκλήματα.

(χφ. Σινὰ 782 παρακλητικὴ ι’ αἰ. φ. 22r, πρβλ. χφ. Τ. Σταυροῦ 100 εὐχολόγιο ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 73r).«Ὁ ἀπό γῆς, κατ' ἀρχάς τόν ἄνθρωπον, τῇ χειρί σου πλάσας ἐλεῆμον, οὕς ἐξ ἡμῶν, προσελάβου δούλους σου ἐν πίστει, πᾶσιν ἐκλεκτοῖς Λόγε συναρίθμησον, παρορῶν αὐτῶν πάντα τά ἐγκλήματα.

Τοὺς ἐξ ἡμῶν, μεταστάντας δούλους σου, ἐν τῇ τρυφῇ τῆς ἀτελευτήτου βασιλείας, τῶν οὐρανῶν κατατάξας Κύριε, ἐν φωτὶ ἀνεσπέρῳ σου σκηνῶσαι, ἐν νεφέλαις ἀέρων ὑπαντῆσαί σε, καταξίωσον μόνε ὑπεράγαθε»

(χφφ. ὡρολόγια Paris. gr. 331 ια’ αἰ., Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β' ἥμισυ ιβ' αἰ. ἐκδεδομένα στό: Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ μνημοσύνου 1979 σ. 57 καὶ Σινὰ 904 τοῦ ἔτους 1211 φ. 278r-v). Τὸ «Ὁ ἀπὸ γῆς,...» μαρτυρεῖται καὶ στὰ χφφ. ΕΒΕ 47 ψαλτήριον τοῦ ἔτους 975 φ. 238r, Παντοκράτορος Ἄθῳ 43 τέλη ια’-ἀρχὲς ιβ’ αἰ. ἔκδ. Ψαλτήριον μετὰ τροπαρίων καὶ εὐχῶν 2004 σ. 256 καὶ Σινὰ 964 εὐχολόγιο ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 9v, 969 εὐχολόγιο ιδ' αἰ. φ. 5r, 985 εὐχολόγιο ιστ’ αἰ. φ. 75r.«Ὁ ἀπό γῆς, κατ' ἀρχάς τόν ἄνθρωπον, τῇ χειρί σου πλάσας ἐλεῆμον, οὕς ἐξ ἡμῶν, προσελάβου δούλους σου ἐν χορῷ τῶν δικαίων καὶ ἐκλεκτῶν Λόγε συναρίθμησον»

(χφ. Vat. gr. 1546 ὡρολόγιο ιστ’ αἰ. φ. 85r).«Πάτερ Υἱέ, καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἡ ἀμέριστος οὐσία μία, ἱλάσθητι τοῖς πιστοῖς ἱκέταις σου, καὶ συγχώρησιν πταισμάτων δίδου, καὶ τὸν κοιμηθέντα νῦν κατάταξον, ὅπου λάμπει τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου.

Τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου ἴασαι ἐπαντλήσασα τῷ σῷ ἐλέει, ἡ τεκοῦσα ἱλασμὸν καὶ ἄφεσιν, τὸν συνάναρχον τῷ Πατρὶ Λόγον. Ὅτι τὰς ἐλπίδας εἰς σὲ ἀνεθέμεθα, ὁ υἱός σου γένοιτο εὐμενὴς ἡμῖν»

(χφφ. Σινὰ 782 παρακλητικὴ ι’ αἰ. φ. 22v «σοὶ ἀνεθέμεθα», ψαλτήρια Paris gr. 22 τοῦ ἔτους 1126 φ. 229v-230r, Φλωρεντίας Plutei 05.18 ια' αἰ. φ. 214r «σοὶ ἀνεθέμεθα», Σινὰ 869 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 105r «σοὶ ἀνεθέμεθα», 969 εὐχολόγιο ιδ' αἰ. φ. 36r «τοῦ Πατρός»).«Τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου ἴασαι ἐπαντλήσασα τῷ σῷ ἐλέει, ἡ τεκοῦσα ἱλασμὸν μοι αἴτησαι, τὸν συνάναρχον τῷ Πατρὶ Λόγον. Ὅτι τὰς ἐλπίδας ἐν σοὶ ἀνεθέμεθα, ὁ υἱός σου γένοιτο εὐμενὴς ἡμῖν»

(χφ. Vat. gr. 1966 ψαλτήριο ιβ’ αἰ. φ. 182r-v).«Πάτερ Υἱέ, καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἡ ἀμέριστος οὐσία μία, ἱλάσθητι τοῖς πιστοῖς ἱκέταις σου, καὶ συγχώρησιν πταισμάτων δίδου, καὶ τοὺς κοιμηθέντας συγκατάταξον, ὅπου λάμπει φῶς τοῦ προσώπου σου.

Χαῖρε δι’ ἧς ἡ χαρὰ ἐξέλαμψε καὶ ἐφώτισε τὴν οἰκουμένην, ὁ Κύριος τὸν Ἀδὰμ συνήγηρεν σὺν τοῖς κάτω νεκροῖς τοῖς ἀπ’ αἰῶνος. Διὰ τῆς θεόπαιδος ἐλυτρώθημεν, ἁμαρτίας καὶ κατακρίσεως»

(χφ. Vat. gr. 1966 ψαλτήριο ιβ’ αἰ. φφ. 182v-183r· πρβλ. Uppsala University Library gr. 7 εὐχολόγιο ια’-ιβ’ αἰ. φφ. 126v-107r).Θεοτοκίον.

«Τὸν ἄναρχον καὶ υἱόν σου δέσποινα, καὶ Θεὸν ἡμῶν ἀπαύστως, ὅν ἔτεκες ἐκδυσώπει πάναγνε, μητρικῇ σου παῤῥησία, τῆς ἐκ δεξιῶν στάσεως δεχθῆναι με, καὶ τρυφῆς ἀΐδίου ἀπολάύσεως»

(χφφ. ψαλτήρια Paris gr. 40 τοῦ ἔτους 1059 φ. 175r, Φλωρεντίας Plutei 05.18 ια' αἰ. φ. 214r («τῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ στάσεως δεχθῆναι ἡμᾶς»), τυπικὸ τοῦ Ναοῦ τῆς ᾿Αναστάσεως τοῦ ἔτους 1122 σ. 84 («τῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ στάσεως τυχεῖν ἡμᾶς»)).«Τὸν ἄναρχον καὶ υἱόν σου δέσποινα, καὶ Θεὸν ἡμῶν ἀπαύστως, ὅν ἔτεκες ἐκδυσώπει πάναγνε, μητρικῇ σου παῤῥησία, τῆς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ στάσεως τυχεῖν ἡμᾶς, καὶ ζωῆς ἀΐδίου ἀπολάύσεως»

(χφφ. Σινὰ 782 παρακλητικὴ ι’ αἰ. φ. 22v, 969 εὐχολόγιο ιδ' αἰ. φ. 5r-v «δεχθῆναι ἡμᾶς», 114 ψαλτήριο ιστ’ αἰ. φ. 155v «τρυφῆς ἀϊδίου»).«Μήτηρ Θεοῦ παναγία δέσποινα, τῶν πιστῶν ἀντίληψις βεβαία, ῥῦσαι ἡμᾶς τοῦ πυρὸς τοῦ μέλλοντος εὐχαῖς σου, τοὺς εἰλικρινεῖ γνώμῃ σὲ δοξάζοντας, τὴν τιμιωτέραν πάσης τῆς κτίσεως»

(χφ. Σινὰ 782 παρακλητικὴ ι’ αἰ. φ. 22v).
 
Top