(Μουσική) Ακολουθία αγ. Ιωάννου του Δαμασκηνού, Αθήναι 1888

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Πλήρης τίτλος (πηγή):

Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Διασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου διὰ τὴν ἐπέτειον αὐτοῦ πανήγυριν.
Τὰ ἐν αὐτῇ ἐξηγήθησαν ἐκ τῆς ἀρχαίας εἰς τὴν νέαν, ἔτι προσετέθησαν καὶ τὰ διὰ τὴν ἑσπέραν ὁρισθέντα ᾄσματα.

Ἐν Ἀθήναις, παρὰ τῷ ἐκδότῃ Σ. Κουσουλίνῳ, τυπογραφεῖον βιβλιοπωλεῖον παρὰ τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. 1888.
Περιλαμβάνει εξηγήσεις αρχαίων μελών από τον Παναγιώτη Κηλτζανίδη, επιμελητή της έκδοσης.
 

Attachments

Top