Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου καὶ εἴ τι ἐν κόσμῳ ἥμαρτον συγχώρησον, οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος καὶ τοῖς μεταστᾶσιν δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν»

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 11r, χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 781 ι’-ια’ αἰ. φ. 81r, 778 ια’ αἰ. φ. 14r, 780 ια’ αἰ. φφ. 9v-10r, 792 ια’ αἰ. φ. 43r).«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου καὶ ὅσα ἐν κόσμῳ ἥμαρτον συγχώρησον, οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος καὶ τοῖς μεταστᾶσιν δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 779 ι’ αἰ. φ. 31v, 790 ια’ αἰ. φ. 30r, 799 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 8v).«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου καὶ ὅσα ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον, οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος καὶ τοῖς μεταστᾶσιν δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν»

(χφφ. Βατοπαιδίου 1248 ὡρολόγιον τοῦ ἔτους 1077 φ. 26v, Μ. Λαύρας Δ-45 παρακλητικὴ ια’ αἰ. φ. 348v).«Μνήσθητι Κύριε ὡς ἀγαθὸς τῶν δούλων σου καὶ εἴ τι ἐν βίῳ ἥμαρτον συγχώρησον, οὐδεὶς γὰρ ἀναμάρτητος, εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος καὶ τοῖς μεταστᾶσιν δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν»

(χφ. Barb. gr. 593 παρακλητικὴ ια’-ιβ’ αἰ. φ. 32r).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
«Ὅμοιον.
Σύγγνωθι Κύριε ἐκ τῶν πταισμάτων τοῖς δούλοις σου, καὶ εἴ τι ὡς ἄνθρωποι ὤφλησαν συγχώρησον, οὐδεὶς γὰρ πάντῃ ἄμωμος, εἰ μὴ σὺ ὁ δυνάμενος, καὶ τοῖς μεταστᾶσι δοῦναι τὴν ἀνάπαυσιν»

(χφ. Σινὰ 734 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 11r).
 
Top