Λειμωνάριον τοῦ ἁγ. Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Πολύ σημαντικό ἔργο, πού ξεκίνησε ὁ ἅγιος Μακάριος Νοταρᾶς συγγράφοντας μαρτύρια μαρτύρων καί βίους ὁσίων, συμπλήρωσε ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος τά συναξάρια τοῦ Τριῳδίου καί Πεντηκοσταρίου, περιέχει δέ πολλές ἀκολουθίες, μαρτύρων, ὁσίων, νεομαρτύρων καί ἄλλες ποιηθεῖσες κυρίως ὑπό τοῦ Νικηφόρου τοῦ Χίου, σέ τρεῖς τόμους ἐκδίδεται κατά τά ἔτη 1855, 1856 καί 1857 ἀντίστοιχα.
__________________________

Ὑπάρχει στήν Ἀνέμη καί ἡ ἔκδοση τοῦ 1819 μέ πολύ ὀλιγώτερες ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες συμπεριλαμβάνονται σέ προσθήκη τοῦ βιβλίου τῶν μαρτυρίων, βίων καί συναξαρίων καί ἀποτελοῦν κατά βάσιν τό Χιακόν Λειμωνάριον «Nέον Λειμωνάριον περιέχον τα εν Χίω πάντα κατά Ακολουθίαν του έτους συγγεγραμμένα...» (ἀπό τήν σελ. 345 τοῦ pdf).
__________________________

Ἔχει ὅμως ἡ Ἀνέμη καί τήν ἔκδοση τοῦ 1873 (σέ δύο συνδέσμους) πού περιέχονται καί ἄλλες ἐπιπλέον ἀκολουθίες ἀπό τίς προηγούμενες ἐκδόσεις.

__________________________

Οἱ γνωρίζοντες περισσότερα ἄς γράψουν ἤ ἄλλοι ἄς ὑποδείξουν ἤ καταγράψουν τά περιεχόμενα αὐτοῦ/ῶν τοῦ/ῶν ἔργου/ων, πού πρέπει νά εἶναι πάρα πολλά καί ἐνδιαφέροντα.
Ἐνδεχομένως ὑπάρχουν καί ἀκολουθίες πού δέν γνωρίζαμε.

 
Last edited:

nektar

νεοαρχάριος
#2
Ἀποστέλλεται μία ἐκδοχὴ τοῦ Λειμωναρίου ποὺ προέκυψε ὡς ἑξῆς: Ὀπτικὴ ἀναγνώριση (OCR) ἀπὸ τὸ pdf μέσω τοῦ ABBY Fine Reader 9 καὶ πολυτονισμὸς (Accentuation) μέσω Magenta Accentuator 3.

Τὸ FineReader9 εἶναι τὸ καλύτερο γιὰ μονοτονικὰ κείμενα, ἐπομένως τὰ πνεύματα τὰ ἐμφανίζει ὡς τόνους ἢ σημεῖα στίξεως, π.χ. «Ὀπτικὴ ἀναγνώριση» ἀποδίδει «Όπτική άναγνώριση» (τόνοι), ἢ «Ὅθεν» ἀποδίδει «"Οθεν» (εισαγωγικά). Δημιουργήθηκε μία μακροεντολὴ (~100 ἐντολές) ποὺ λύνει τὶς περισσότερες περιπτώσεις.

Συνήθη προβλήματα εἶναι τὰ καλλιτεχνικὰ πρωτογράμματα, δυσανάγνωστα συμπλέγματα χαρακτήρων, διακοσμητικά πλαίσια σελίδος· κυρίως δέ, ἡ παλαιότητα καὶ ἡ κακὴ ἐκτύπωση τοῦ πρωτοτύπου. Ἐκεῖ λοιπόν, σὲ πολλὲς περιπτώσεις κρίνεται χρονικῶς συμφέρουσα ἡ ἐξ ἀρχῆς πληκτρολόγηση τοῦ κειμένου.

Ὁ αὐτόματος πολυτονισμὸς στὴν τελευταία ἔκδοση Magenta Automated Accentuator 3 διορθώνει τὴν θέση καὶ τὴν ἔλλειψη τόνων, ἀλλὰ δὲν ἀντιμετωπίζει τὸ ζήτημα τῶν προηγουμένων ἐκδόσεων σὲ λάθη τονισμοῦ τῶν ἐγκλιτικῶν καὶ τῶν ὁμοήχων, π.χ. «τῶν τιμώντων σέ», «ἐλέησον με», «τῇ σὴ». Καὶ ἐδῶ συντρέχει τὴν κατάσταση μία ἄλλη μακροεντολή.

Καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀπαιτεῖται προσεκτικὸς ὀρθογραφικὸς ἔλεγχος, σὲ ἀντιπαραβολὴ μὲ τὸ πρωτότυπο γιὰ τὴν ἀποφυγὴ παραλείψεων καὶ ἀναντιστοιχειῶν. Στὸ συνημμένο κείμενο, Λειμωνάριον, τόμος 3, ὅ,ποιος μπορεῖ, ἂς συνεταιριστεῖ στὴν ὀρθογραφικὴ διόρθωση· σημειωτέον ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ παλαιότυπον, ὁπότε ἡ συγκεκριμένη διόρθωση εἶναι ἀπαιτητική, τὸ ὄφελος ὅμως μέγα. Τὸ πρωτότυπο pdf γιὰ τὴν ἀντιπαραβολὴ βρίσκεται ἐπίσης συνημμένως.

ΥΓ. Ἀπὸ Ὀκτώβριο 2008 προσφέρονται ἀκολουθίες πρὸς ἀνάρτηση στὸ ἱστολόγιο τοῦ Ἠλία Βουτσινᾶ. Πλεῖστες τῶν ἀνηρτημένων ἀκολουθιῶν στὸ συγκεκριμένο ἱστολόγιο προέρχονται ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα διαδικασία OCR+Accentuation, ὅπως ἀναγράφεται καὶ ὡς ὑποσημείωση σὲ λίγες ἀναρτήσεις, ἀλλὰ παρατηροῦνται εἰσέτι ἐπιμελητικὲς παραδρομές.
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Πολύ σημαντική ἡ παρουσία σας στό φόρουμ, Κε Νεκτάριε, μέ τήν πολύτιμη ἱστοσελίδα σας καί πολύ σημαντικά αὐτά, τά περί τῆς νέας τεχνολογίας καί τῶν δυνατοτήτων της.
Μακάρι νά ὑπάρξει προθυμία γιά τίς ἀπαραίτητες διορθώσεις· κι ἐγώ θά μποροῦσα, ἄν εἶχα περισσότερο χρόνο.
Πρός τό παρόν θά μπορούσατε νά μᾶς πεῖτε περισσότερα γιά τό ἔργο αὐτό, τήν ἀρχική του μορφή καί τίς συμπληρώσεις στίς ἐπανεκδόσεις, καί κυρίως νά κάνατε μιά σύνταξη περιεχομένων αὐτοῦ τοῦ ἔργου (μετατρέποντας ἐνδεχομένως τίς σελίδες περιεχομένων) γιά νά ξέρουμε τί ἀκριβῶς περιέχει, κυρίως σέ ἀκολουθίες.

Καλῶς ἐμφανιστήκατε, γιατί ὡς ἐγγεγραμμένο μέλος εἶστε ἐκ τῶν παλαιοτέρων.


 

nektar

νεοαρχάριος
#4
Ἐπὶ δεκαπέντε ἔτη (ἀπὸ 1994), λαμβάνει χώρα μία ἀδιάλειπτη κατάθεσι (ἐμοῦ τοῦ ἰδίου) γιὰ τὴν ἐκσφαλματωμένη ψηφιοποίησι παντὸς(;) λειτουργικοῦ κειμένου. Σὲ αὐτὴν τὴν μοναχικὴ πορεία, τὰ ἐργαλεῖα ποικίλουν ἀπὸ τὴν ἁπλῆ πληκτρολόγησι, ἕως τὴν ἀναγνώρισι κειμένου καὶ ψηφιακὲς διορθώσεις.

Ἕως τώρα συνετάχθησαν καὶ εἶναι ὑπὸ ἔκδοσιν παρὰ τοῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, στὸ Μήλεσι, τὰ ἑξῆς προϊόντα τῆς σειρᾶς Ἠλεκτρονικὴ Βιβλιοθήκη: Α) ἡ Ἁγία Γραφή, ἈποστολοΕὐαγγέλια, Πανέορτον-Πανάγιον, καὶ ἀκολουθοῦν: Β) Κείμενα παρὰ τὴν Ἁγία Γραφή (δευτεροκανονικά-ἀπόκρυφα-ἱστορικά), Γ) Λειτουργικά Ι (βασικὰ βιβλία ἀναλογίου), Δ) Λειτουργικὰ ΙΙ (444 ἐπιπλέον φυλλάδες), Ε) Λειτουργικὰ ΙΙΙ (444+278 φυλλάδες). Στ) Λειτουργικὰ Κείμενα στὴν Ἀγγλική (ὑπὸ σύνταξιν). Ἀναμένουν πρὸς διόρθωσιν περὶ τὶς 1200 φυλλάδες καὶ βιβλία.

Πολλὰ κείμενα ἐκ τῶν ἄνω συλλογῶν ἔχουν ἤδη δοθεῖ καὶ ἀναρτηθεῖ ὡς πρωτόλεια δείγματα, ἄνευ τελικῶν μορφοποιήσεων καὶ πλήρους ἐκσφαλματώσεως στὸ ἱστολόγιον τοῦ Ἠλία Βουτσινᾶ, ἀπὸ Ὀκτώβριο 2008.

* * *​

Eἴδαμε ὅμως ὅτι ὅσον ἱκανὸ κι ἂν εἶναι ἕνα λογισμικὸν ἀναγνωρίσεως κειμένου, προσκρούει σὲ μίαν ὀροφὴ δυνατοτήτων ποὺ περιορίζεται ἀπὸ τὴν μετριότητα ἐκτυπώσεως καὶ φθορὲς τοῦ πρωτοτύπου, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ ἐνδιάτακτα συμπλέγματα πρωτογραμμάτων καὶ τὰ διακοσμητικὰ σχήματα καὶ πλαίσια. Ἡ ἀνθρώπινη παρέμβασι εἶναι ἀπαραίτητη σὲ κάθε στάδιο, διαφορετικὴ δὲ κατὰ περίπτωσι σφάλματος.

Τὸ ἐν προκειμένῳ λογισμικὸ ὀπτικῆς ἀναγνωρίσεως κειμένου (OCR) ABBYY FineReader δὲν ἔχει ἐνσωματωμένο λεξικὸ πολυτονικῆς ὀρθογραφίας, ἀλλὰ στὰ μονοτονικὰ ἐπιδίδεται ἱκανοποιητικῶς, ὑπερβαίνοντας πολλοὺς περιορισμοὺς τοῦ πρωτοτύπου, ἀφοῦ διαθέτει ἐργαλεῖα τεχνητῆς νοημοσύνης γιὰ τὴν ὀρθὴ πρόβλεψι ἀμφισβητούμενων, μὴ καλῶς ἐκτυπωμένων σημείων.

Τὸ ἄλλο λογισμικό, ἑλληνικῆς κατασκευῆς, τὸ ὁποῖο μοῦ κόστισε 500€!, ὑποτίθεται εἰδικευμένο σὲ πολυτονικά, ὑστερεῖ συγκριτικῶς σὲ κάθε λειτουργία τομέα καὶ ἀνεφάνη, εὐθὺς ἀμέσως μετὰ τὴν ἀγορὰ καὶ δοκιμή, παντελῶς ἀναποτελεσματικό. Εὐαγγελίζονταν «λαγοὺς μὲ πετραχήλια», ἀλλὰ ἀπεδείχθη ὅτι πουλοῦσαν «φύκια γιὰ μεταξωτὲς κορδέλες».

Μία λύσι ποὺ θὰ ἀπέδιδε διὰ παντός, θὰ ἦταν ἡ ἐνσωμάτωσι πολυτονικοῦ λεξικοῦ, ἔστω νεοελληνικῆς ἐκδοχῆς, στὸ ABBYY FineReader. Ἴσως μία μεθοδευμένη ὁμαδικὴ κίνησι θὰ μποροῦσε νὰ αἰτηθῇ στὴν ἐταιρία κατασκευῆς τὴν συμπερίληψι μίας τόσο χρήσιμης δυνατότητος σὲ μελλοντικὴ ἔκδοσι.

* * *​

Βιβλία-θησαυροί, ὅπως τὸ Λειμωνάριον, εἶναι προφανῶς πολὺ χρήσιμα στὴν κοινότητα. Προτείνεται λοιπὸν ἡ ἔναρξι διορθώσεως τῶν σφαλμάτων (πρῴην τυπογραφικῶν, νῦν σφαλμάτων τῆς ἀναγνωρίσεως κειμένου καὶ πολυτονισμοῦ) στὴν ψηφιακὴ ἔκδοσι τοῦ Λειμωναρίου, ἀπ᾿ ὅπου θὰ προκύψουν τόσα χρήσιμα κείμενα.

Ἀποστέλλονται συνημμένως καὶ οἱ δύο πρῶτοι τόμοι τοῦ Λειμωναρίου.

Ἀκολουθοῦν τὰ περιεχόμενα τῶν τριῶν τόμων τοῦ Λειμωναρίου.

Χρησιμοποιεῖται ἐδῶ λατινικὴ γραφὴ ὅπως στὰ ὀνόματα τῶν ἀρχείων ποὺ ἔχουν ἤδη πληκτρολογηθεῖ πλὴν ἐλαχίστων ἀκολουθιῶν ἀλλὰ πολλῶν ὑπομνημάτων (βίος).

Leimwnarion Index

vol.1 (1855), pp. 68
1. 10_20_osios_gerasimos_neos_askhths_en_kefallhnia_[mhtrofanhs]
2. 10_20_osia_matrwna_xiopolitis
3. 11_26_agios_neomartys_gewrgios_xiopoliths_[nikhforos]
4. 12_17_agios_dionysios_aiginhs
5. 11_26_osios_stylianos_paflagwn_+egkwmia
6. 09_24_panagia_myrtidiwtissa
7. 12_15_agios_ieromartys_eley8erios
8. 11_14_agios_neomartys_kwnstantinos_ydraios_[nikodhmos]
9. 08_16_agion_mandhlion_anakomidh

vol.2 (1856), pp. 80
1. 03_23_agios_osiomartys_loykas_neos_[nikhforos]
2. 04_23_agios_neomartys_lazaros_[nikhforos]
3. 05_14_agios_martys_isidwros_en_xiw
4. 12_02_agia_martys_myroph_[nikhforos]
5. 07_22_agia_par8enomartys_markella_[anwnymos+nikhforos]
6. 07_07_agia_megalomartys_kyriakh
7. 07_26_agia_osiomartys_paraskeyh
8. 12_13_agia_par8enomartys_loykia
9. 06_09_agios_kyrillos_alexandreias
10. 10_20_agios_megalomartys_artemios
11. 01_30_panagia_eyaggelistria_thnos_eyresis_(+taxis)
12. 05_09_agios_nikolaos_myrwn_metakomidh

vol.3 (1857), pp. 62
1. 12_18_agios_ieromartys_modestos_ierosolymwn_(+eyxh)
2. 07_15_osia_matrwna_xiopolitis_[nikhforos]
3. 06_05_agios_neomartys_markos_en_xiw_[nikhforos]
4. 12_03_agios_neomartys_aggelhs_[nikhforos]
5. 02_01_agios_martys_tryfwn_(+eyxh)
6. akoloy8ia_anwnymos_koinh_eis_panta_neon_martyra_[nikhforos]

* * *​

Ἀκολουθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὀπτικῆς ἀναγνωρίσεως γιὰ τὸ Νέον Λειμωνάριον.

Ἔτσι λοιπόν, ὁ τόμος Β (ἐκδ.1856) διῆλθε ἀπὸ τὴν διαδικασία τῆς ὀπτικῆς ἀναγνωρίσεως μὲ τὸ λογισμικὸ FineReader9· τὸ μονοτονικὸ ἀποτέλεσμα, λόγῳ παλαιότητος τοῦ πρωτοτύπου, ποικίλει ἀπὸ ἀρκετὰ ἰκανοποιητικὸ σὲ κάποια σημεῖα, ἕως πολὺ χαμηλῆς ταυτίσεως σὲ ἄλλα.

Στὴν συνέχεια τὸ προϊὸν ἔγγραφο Word διορθώθηκε στὰ σημεῖα τῶν «ψευδοπνευμάτων», ὅ,που δηλαδὴ τὸ FineReader9 τοποθετοῦσε τόνους ἀντὶ πνευμάτων, π.χ. «Άγία» γίνεται «Αγἰα», ἢ τὸ «έλέησον» γίνεται «ελέησον», ἢ τὸ «ήμεΐς» γίνεται «ημείς».

Τὸ σκεπτικὸ εἶναι νὰ προκύψῃ ἕνα ἐκσφαλματωμένο μονοτονικὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο στὴν συνέχεια θὰ πολυτονιστεῖ καὶ θὰ ἔχει πολὺ λιγότερα σημεῖα γιὰ τελικὲς διορθώσεις. Τούτη κρίνεται ὡς συντομότερη διαδικασία ἀπὸ τὸ νὰ πολυτονιστῇ τὸ προϊὸν τῆς ὀπτικῆς ἀναγνωρίσεως καὶ νὰ γίνουν ἀμέσως διορθώσεις.

Ὁπότε, ἀποστέλλονται: τὸ πρωτότυπο pdf γιὰ τὴν διασταύρωση, τὸ ἔγγραφο doc γιὰ τὴν μονοτονικὴ διόρθωση, καὶ τὰ παρακάτω περιεχόμενα γιὰ τὸ ποῦ χρειάζονται διορθώσεις.

Πρὸς διόρθωσιν εἶναι ὅσες σελίδες τοῦ pdf σημειώνονται με κεφαλαῖα στὴν λίστα. Τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν ἤδη ἐτοιμασθεῖ ξεχωριστά.

vol.2 (1856), pp. 80

1. 03_23_agios_osiomartys_loykas_neos_[nikhforos]
2. 04_23_agios_neomartys_lazaros_[nikhforos] ΥΠΟΜΝΗΜΑ 18-21
3. 05_14_agios_martys_isidwros_en_xiw ΥΠΟΜΝΗΜΑ 26-27
4. 12_02_agia_martys_myroph_[nikhforos] ΥΠΟΜΝΗΜΑ 31
5. 07_22_agia_par8enomartys_markella_[anwnymos+nikhforos] ΥΠΟΜΝΗΜΑ 36-40
6. 07_07_agia_megalomartys_kyriakh ΥΠΟΜΝΗΜΑ 44
7. 07_26_agia_osiomartys_paraskeyh ΥΠΟΜΝΗΜΑ 49-50
8. 12_13_agia_par8enomartys_loykia
9. 06_09_agios_kyrillos_alexandreias
10. 10_20_agios_megalomartys_artemios ΥΠΟΜΝΗΜΑ 66-68
11. 01_30_panagia_eyaggelistria_thnos_eyresis_(+taxis)
12. 05_09_agios_nikolaos_myrwn_metakomidh

Προκύπτουσες ὁλοκληρώσεις ἐπὶ μέρους ἐπεξεργασιῶν θὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀνανέωση τοῦ ὡς ἄνω καταλόγου ἐκκρεμοτήτων καὶ ἐναπομεινασῶν ἐργασιῶν.

* * *​

Σχετικῶς μὲ τὸν τ.Γ´ τοῦ Νέου Λειμωναρίου (ἐκδ.1857), τὸ πρωτότυπο pdf καὶ τὸ προϊὸν τῆς ὀπτικῆς ἀναγνωρίσεως, ἐνδιαμέσων διορθώσεων καὶ πολυτονισμοῦ βρίσκονται σὲ προηγούμενο μήνυμα, ἐδῶ.

Πρὸς διόρθωσιν εἶναι ὅσες σελίδες τοῦ pdf σημειώνονται με κεφαλαῖα στὴν λίστα. Τὰ ὑπόλοιπα ἔχουν ἤδη ἐτοιμασθεῖ ξεχωριστά.

vol.3 (1857), pp. 62

1. 12_18_agios_ieromartys_modestos_ierosolymwn_(+eyxh) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ-ΕΥΧΗ 3-11
2. 07_15_osia_matrwna_xiopolitis_eyresis_karas_[nikhforos]
3. 06_05_agios_neomartys_markos_en_xiw_[nikhforos]
4. 12_03_agios_neomartys_aggelhs_[nikhforos] ΥΠΟΜΝΗΜΑ 36-42
5. 02_01_agios_martys_tryfwn_(+eyxh) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ-ΕΥΧΗ 44-55
6. akoloy8ia_anwnymos_koinh_eis_panta_neon_martyra_[nikhforos] ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 56-60

Προκύπτουσες ὁλοκληρώσεις ἐπὶ μέρους ἐπεξεργασιῶν θὰ ὁδηγοῦν σὲ ἀνανέωση τοῦ ὡς ἄνω καταλόγου ἐκκρεμοτήτων καὶ ἐναπομεινασῶν ἐργασιῶν.
 

Attachments

Last edited:
#5
Μία λύσι ποὺ θὰ ἀπέδιδε διὰ παντός, θὰ ἦταν ἡ ἐνσωμάτωσι πολυτονικοῦ λεξικοῦ, ἔστω νεοελληνικῆς ἐκδοχῆς, στὸ ABBYY FineReader.
Έξι χρόνια μετά την εξαιρετική λύση που προτείνεται στο παραπάνω μήνυμα μήπως γνωρίζει κανείς αν υπάρχει καμία εξέλιξη; Ευχαριστώ
 
Top