Κῶδιξ Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐθιμοτυπίας

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἐπανεξεδόθη σέ δεύτερη ἔκδοση πληρέστερη, ἐμπλουτισθεῖσα μέ Θεματολογικό Εὑρετήριο, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Τύποις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 2009, τό μνημειῶδες ἔργον τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Πατρικίου Καλεώδη, Ἄμισθου Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐθιμοτυπίας τῶν Διοικητικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, φέρον τόν τίτλον


ΚΩΔΙΞ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΝ Τῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΩΣ ΙΣΧΥΟΝΤΑ


ΗΤΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἤ ΠΕΡΙ ΙΕΡΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΝ​

Τό ὀγκῶδες αὐτό «ἔργον ζωῆς» τοῦ Πανοσιολογιωτάτου πατρός Πατρικίου (μέγεθος 17x24, σελ. 932) ἀποτελεῖ ἔργον ἀποτυπώσεως τῆς λιπαρᾶς γνώσεως του σέ θέματα Τυπικοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐθιμοτυπίας καί ὄχι μόνον. Γιά τό ἔργο αὐτό ἀπαιτήθηκε σφαιρική γνῶσις συναφῶν θεμάτων καί πολυετοῦς ἐμπειρίας, μελέτης βιβλίων καί τόμων πολυχρονίου κόπου καί ἀπασχολήσεως. Πρόκειται δι᾿ ἔργον τό ὁποῖον θά κοσμεῖ τάς βιβλιοθήκας τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν εἰς τήν Ἐπικράτειαν καί ἐκτός αὐτῆς, ἔργον τό ὁποῖον θά μείνει εἰς τούς αἰῶνας, χωρίς νά ἔχει ὑπάρξει προηγούμενον, οὔτε εἶναι δυνατόν νά ἐπαναληφθεῖ. Ἔργον, εἰς τό ὁποῖον θά ἀναφέρωνται πάντες οἱ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἐνδιαφερόμενοι καί μή, ὅπως ἤδη ἐγένετο καί ἐπί μίαν ἑξαετίαν ἀπό τῆς πρώτης ἐκδόσεως.

Παρουσιάζω αὐτή τήν ἔκδοση, ἀφ᾿ ἑνός διότι πολλάκις παρέπεμψα σέ αὐτήν σέ μηνύματά μου καί ἐνδεχομένως θά παραπέμψω εἰς τό μέλλον καί ἀφ᾿ ἑτέρου μπορεῖ νά ἐνδιαφέρει πολλούς μελετητάς θεμάτων Τυπικοῦ, Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καί Ἐθιμοτυπίας εἴτε εἶναι μέλη εἴτε ἀναγνῶστες τοῦ Ψαλτολογίου.
Ὁ π. Πατρίκιος ἀφανής ἐργάτης καί ὑπηρέτης τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας ἐπί δεκαετίες, κεκρυμένος καί σέ αὐτήν τήν ἔκδοση ἡ ὁποία φέρει τίτλον συγγραφέως «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ἀποτελεῖ μέγιστον κεφάλαιον δι᾿ Αὐτήν, διδάσκαλος, πρότυπον καί παράδειγμα πρός μίμησιν διά πολλούς ἀπό ἐμᾶς κληρικούς καί λαϊκούς.


Υ.Γ. Τό ὀγκωδέστατον αὐτό ἔργον πωλεῖται μόνον 50 εὐρώ.


 
Last edited:

stapaman

Εφησυχάζων & ενίοτε προξενών αλγεινάς εντυπώσεις δ
#2
Πάτερ Μάξιμε, την ευχή! Καλη....μέρα πλέον!

Η νέα έκδοση είναι δερματόδετη ή χαρτόδετη όπως η παλαιότερη που έχω; Ρωτάω γιατί σκόπευα να πάω το βιβλίο που έχω ήδη, για βιβλιοδεσία. Αν η νέα είναι και αυτή χαρτόδετη, τότε να περιμένω να τα πάω μαζί να γίνουν δυο τόμοι ομοιόμορφοι.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3

Ἀγαπητέ Σταῦρο,
Ἡ νέα ἔκδοση εἶναι δερματόδετη. Εἶναι δέ ὀλίγον πληρέστερη, ἐμπλουτισθεῖσα καί μέ Θεματολογικό Εὑρετήριο, ὅπως προέγραψα.
Ὁπότε, νομίζω, ἄν προμηθευτεῖς καί τή νέα, δέν θά χρειαστεῖ νά δέσεις τήν προηγούμενη. Ἐκτός ἄν θέλεις νά τήν κάνεις δῶρο. Γιατί νά ἔχεις καί τίς δύο, μᾶλλον φόρτωμα εἶναι. Νά κρατήσεις τή νέα ἔκδοση, τή δερματόδετη.


 

AchilleasG

Ἀχιλλέας Γαντζός
#4
Μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει παρόμοια έκδοση τάξεως και εθιμοτυπίας και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο;
 
#5

Ἀγαπητέ Σταῦρο,
Ἡ νέα ἔκδοση εἶναι δερματόδετη. Εἶναι δέ ὀλίγον πληρέστερη, ἐμπλουτισθεῖσα καί μέ Θεματολογικό Εὑρετήριο, ὅπως προέγραψα.
Ὁπότε, νομίζω, ἄν προμηθευτεῖς καί τή νέα, δέν θά χρειαστεῖ νά δέσεις τήν προηγούμενη. Ἐκτός ἄν θέλεις νά τήν κάνεις δῶρο. Γιατί νά ἔχεις καί τίς δύο, μᾶλλον φόρτωμα εἶναι. Νά κρατήσεις τή νέα ἔκδοση, τή δερματόδετη.


..μέχρι και η στρατιωτική μουσική έχει στα κιτάπια της ( χάριν εθυμοτυπίας ) το χρησιμότατο αυτό βιβλίο
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Ἐνημερωτικά, ἔχει κυκλοφορήσει καί Δ΄ Ἔκδοση (Βελτιωμένη) τό 2020

https://www.apostoliki-diakonia.com.gr/product-info.asp?language=2&products_id=358Έκδοση Δ'
Σύνολο σελίδων: 1082
Διαστάσεις: 17 x 24

Στη νέα έκδοση του Κώδικος Ειδικών Θεμάτων Εκκλησιαστικής Τάξεως και Εκκλησιαστικής Εθιμοτυπίας ενσωματώθηκαν, κατ’ εντολήν της Ιεράς Συνόδου οι απαιτούμενες βελτιώσεις, διασαφήσεις και προσθήκες υπό του πανοσ. Αρχιμανδρίτου κ. Πατρικίου Καλεώδη. Ο Κώδικας επέχει θέση Συνοδικής Εγκυκλίου και είναι αφιερωμένος στους ενδόξως πεσόντες στον αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.
 
#8
"Επέχει θέση Συνοδικής Εγκυκλίου" και πρέπει να δώσουμε 35 ευρώ για να την αποκτήσουμε;;; Εκτός εάν υπάρχει ηλεκτρονική εκδοχή που διατίθεται δωρεάν. Συνοδική Εγκύκλιος με πνευματικά δικαιώματα είναι κάτι μάλλον παράξενο.
 
Top