Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν 18-09-2011

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἀφιέρωμα στὸν Γέροντα Εὐμένιο Σαριδάκη ἁποὺ γιόρταζε τέθοια μέρα, ἐδῶ.
Προτείνονται δύο σύνδεσμοι πρὸς ἐπίκαιρο μήνυμα καὶ ἐμβριθὴ συνέντευξι.

[Νέα συνημμένα (Πε 19:50), μετὰ διορθώσεων: (1) εἰς τὰ καθίσματα τοῦ ὄρθρου Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς ἐκ τοῦ μηναίου (μεθέορτα τοῦ Σταυροῦ τῆς 18ης Σεπτεμβρίου) καὶ (2) δίχως εἱρμοὺς στὸν β´ κανόνα -τῆς ἑορτῆς- ἀλλὰ καὶ μὲ στίχους «Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου». Εὐχαριστία τῷ π.Μ.Μ.Μ. διὰ τὴν ἀπὸ τριημέρου ἐπισήμανσιν.]
 

Attachments

Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Πάλιν καί πολλάκις εὐχαριστοῦμε τόν Νεκτάριο γιά ὅσα προσφέρει καί εἰδικότερα γιά τό φυλλάδιο τῆς Κυριακῆς, ἐμπλουτισμένο πάντοτε μέ τόσα ἄλλα χρήσιμα καί ἐνδιαφέροντα!
Γνωρίζει ὅτι οἱ εὐχές μας εἶναι ἄπειρες καί εἰλικρινεῖς γιά ὅλα τά ἔργα του καί γιά τήν ζωή του, γιά ὅσα γνωρίζουμε καί ὅσα ἀπό ἀληθινή ταπείνωση δέν ἀνακοινώνει!

Γιά τήν συγκεκριμένη Κυριακή ἀναρτῶ μιά δική μου πρόταση (ἐπεξεργασία ἀπό τά δικά του), ὅπου, ὅπως γνωρίζουμε, ἕνας μόνον εἱρμός ψάλλεται σέ ἀκολουθία ὄρθρου, αὐτός τοῦ πρώτου μόνον κανόνος. Μπορεῖ νά μήν ἀναφέρεται σαφῶς στά Δίπτυχα (δέν ὁρίζονται ὅμως καί οἱ δύο εἱρμοί), ἀλλά αὐτό εἶναι γνωστό καί ἔχει ὁρισθεῖ προηγουμένως σέ ἄλλες περιπτώσεις, π.χ. Κυριακή μετά τά Φῶτα ἤ Κυριακή μετά τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. Πρβλ. ἐπίσης γιά τήν συγκεκριμένη περίπτωση καί ΣΤ, σελ. 165. Στά καθίσματα ἐπίσης ἐπιλέγω τά τῆς ἡμέρας.

 

Attachments

Last edited:
Top