Κυριακὴ Ι´ Λουκᾶ 05-12-2010

nektar

νεοαρχάριος
Ἀναρτᾶται ἔγγραφον (doc & pdf) περιέχον συνήθη Ἀκολουθίαν Ὄρθρου, τροπάρια καὶ Ἀναγνώσματα Θ. Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς, τυπικὸν ἐδῶ.

Σημειοῦται ὅτι ἐνίοτε ἐνσωματοῦνται διορθώσεις ἕως τῆς ἡμέρας τοῦ Σαββάτου.

Συνοπτικὰ ἁγιολογικὰ τῆς ἡμέρας, ἐδῶ.
Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, ἐδῶ.
Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος, ἐδῶ.
Ἱστορικὰ στοιχεῖα περὶ τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα, ἐδῶ.
Περὶ τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐδῶ κι ἐδῶ.

* * *
Ἀλλαγὴ Σαββάτου ἑσπέρας
Συμπεριελήφθησαν στὰ δύο νεώτερα συνημμένα:
· Ἀναστάσιμα καθίσματα μετὰ τὴν β´ στιχολογίαν, πρὶν δηλαδὴ τοῦ Ὁσίου
· Σημείωσις γιὰ ἐπιλογὴ δ´ ἢ Ϛ´ τροπάρια στὸν Κανόνα τοῦ Ὁσίου
· Σημείωσις γιὰ τὴν ψαλμώδησι τῆς πλήρους στιχολογίας τῶν Αἴνων
· Ἀλληλουάριον γ´ ἤχου
Πᾶσα ἐμπεριστατωμένη παρατήρησις δεκτή, κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.
Ἡ προτεινομένη σύνθεσις δὲν ἀποτελεῖ ἐπ᾿ οὐδενὶ ἐπιβεβλημένο δόγμα.
 

Attachments

  • 2010-12-05_kyriakh_i_loyka.doc
    285 KB · Views: 16
  • 2010-12-05_kyriakh_i_loyka.pdf
    212.7 KB · Views: 10
Last edited:
Top