Κυριακὴ ΙΖ´ (Β´ Λουκᾶ) 30-09-2012

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Ἔτι δὲ ἐπιτεταγμένη σύνθεσις συνήθους διατάξεως ἀντιφώνων Κυριακῆς ἐδῶ.
Καὶ διατύπωσις ἀέναος διὰ τὴν πλήρη ψαλμώδησιν τῶν κανόνων ἐν τῷ ὄρθρῳ.
 
Top