Κοινωνικὸ Δευτέρας

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον»

(χφφ. Vat. gr. 1209 Βατικανὸς κώδικας τῆς ἁγίας Γραφῆς μέσα δ' αἰ. σ. 690, British Library Add. 43725 Σιναϊτικὸς κώδικας τῆς ἁγίας Γραφῆς μέσα δ' αἰ. φ. 115v, British Library Royal 1 D. VIII Ἀλεξανδρινὸς κώδικας τῆς ἁγίας Γραφῆς μέσα ε' αἰ. φ. 552v, Moscow State Historical Museum 129 ψαλτήριο Chludov περὶ τὸ 850 φ. 103r, Σινὰ 30 ψαλτήριο θ' αἰ. φ. 274r, 863 ὡρολόγιο θ' αἰ. φ. 78v, J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise (χφ. Τιμίου Σταυροῦ 40 τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως μεταξὺ τῶν ἐτῶν 950-959) τ. 1 σ. 94, χφ. Σινὰ 287 πραξαπόστολος ιγ' αἰ. φ. 203v).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον»

(χφφ. ᾀσματικὰ Κρυπτοφέῤῥης Γ. γ. Ι α’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. φ. 38r, Γ. γ. VII ιγ’ αἰ. φ. 55v, Vat. gr. 1606 ιγ’-ιδ’ αἰ. φ. 22v, Καστοριᾶς 8 α’ ἥμισυ ιδ’ αἰ. φ. 26v).
 
Top