Κοινωνικὸν ὅταν ἡ παραμονὴ τῶν Θεοφανείων τύχῃ ἐν Σαββάτῳ

#1
Εἶχα τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ κοινωνικὸ σήμερα ἦταν τὸ "Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ", τὸ ὁποῖον θεωρεῖται καταλληλότερον ἀντὶ τοῦ "Μακάριοι οὗς ἐξελέξω", τὸ ὁποῖον προτείνει τὸ μηναῖον. Ἀπ᾿ ὅ,τι ὅμως εἶδα, τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὁρίζει ὡς τυπικὸν τὸ "Αἰνεῖτε". Μήπως πρόκειται περὶ λάθους ἢ ὑπάρχει κάποιος εἰδικὸς λόγος, παλαιὰ παράδοση ἢ κάτι ἄλλο;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Αὐτό προτείνει ὡς ὀρθότερον ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό ΣΤ σέ ὑποσημείωση «ὅπως καί ὅταν ἡ Λειτουργία τῆς παραμονῆς τελῆται μετὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ».


 
#3

Αὐτό προτείνει ὡς ὀρθότερον ὁ π. Κων. Παπαγιάννης στό ΣΤ σέ ὑποσημείωση «ὅπως καί ὅταν ἡ Λειτουργία τῆς παραμονῆς τελῆται μετὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ».


Εὐχαριστῶ πάτερ! Τὴν εὐχή σας καὶ χρόνια πολλά! Μήπως ξέρουμε καὶ ποῦ στηρίζει τὴν πρότασή του αὐτὴ ὁ π. Κωνσταντῖνος;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6
Και υπό του τυπικού του Κωνσταντίνου ΤΚΠ, ΤΜ και ΤΕ.
Μάλιστα καί εὐχαριστοῦμε.
Νά ποῦμε ὅτι ἡ ὑποσημείωση τοῦ ΣΤ ἀφορᾶ καί στήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων «εἰ τύχῃ ἐν Σαββάτῳ», πού ὅμως τό ΤΚΠ προβλέπει «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω». Ἀπορῶν γιατί δέν μνημονεύει τό ΤΚΠ ὁ π. Κων/νος, θεώρησα ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ 1838 πού ἔχει ὑπόψει του δέν θά προέβλεπε τό «Αἰνεῖτε» γιά τά Θεοφάνεια. Ἀλλά καί ἡ ἔκδοση τοῦ 1838 τό «Αἰνεῖτε» ὁρίζει γιά τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων ἐν Σαββάτῳ.
Τά Τυπικά Σωτῆρος Μεσσήνης καί Εὐεργέτιδος φαίνεται νά ὁρίζουν τό «Αἰνεῖτε» καί γιά τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων ἐν Σαββάτῳ.


 
Top