Κηροδοσία θ' ᾠδῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Στὶς 8/9, 14/9, 25/12, 2/2, 25/3, 6/8, 15/8 καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων «εἰς τὴν θ’» ᾠδὴ «δίδονται κηρία τοῖς ἀδελφοῖς παρὰ τοῦ ἐκκλησιάρχου» (ΤΑΣ). Τὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Σάβα εἶναι σκοτεινὸ καὶ στὶς μεγάλες ἑορτὲς λαμπρύνεται ἁρμοδίως γιὰ τοὺς αἴνους «αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς» καὶ τὴ δοξολογία «δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς».
 
Top