Καλοφωνικός ειρμός ''Πειρασμών με χειμάζει'' με κράτημα σε ήχο Δ΄ άγια, Κοσμά Παναγιώτου

Top