Καλοφωνικός ειρμός «Τω παντάνακτος εξεφαύλισαν» Γιοβάσκου Βλάχου, ήχος α'.

Top