Καλοφωνικός Ειρμός «Τον άναρχον βασιλέα», ήχος πλ. δ', Πέτρου Μπερεκέτου

Top