Καθίσματα καὶ προσόμοια γεννήσεως Προδρόμου

Τὰ καθίσματα τοῦ ὄρθρου, τὸ ἐξαποστειλάριον καὶ τὰ προσόμοια τῶν Αἴνων τῆς 24ης Ἰουνίου μὲ ἀρκετὴ τοπικὴ ἰδιομορφία (ἰδίως τὰ τοῦ πλ. δ΄) καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐκφεύγοντα τῶν κλασσικῶν γραμμῶν. Ἀκούγονται ὅμως εὐχάριστα.
 

Attachments

  • Προσόμοια Γεννήσεως Προδρόμου.pdf
    114.4 KB · Views: 36
Top