Ιδιόμελον Προσκυνήσεως Τιμίου Σταυρού

Diogenes

Νέο μέλος

Δεύτε πιστοί το ζωοποιόν Ξύλον, Ήχος Β΄ | Βασίλειος Εμμανουηλίδης (μουσικό κείμενο)

Ιδιόμελο που ψάλλεται κατά την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού υπό των πιστών την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και τής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού.
"Ἀνοιχθείσης δὲ τῆς θήκης, ἄρχεται προσκυνῶν ὁ Προεστὼς καὶ ὁ Ἱερεύς, βάλλοντες μετανοίας γ', κατενώπιον τοῦ τιμιου Σταυροῦ, καὶ μετὰ τὸ ἀσπάσασθαι, πάλιν βάλλουσι μετάνοιαν ὁμοίως καὶ εἰς τοὺς Χορούς, πρὸς μίαν. Εἶθ οὕτως ἄρχονται οἱ Ἀδελφοί, προσκυνοῦντες δύο δύο κατὰ τάξιν. Προσκυνούντων δὲ τῶν Ἀδελφῶν ψάλλομεν τὰ Ἰδιόμελα ταῦτα."
Ήχος Β΄
Ψάλλει ο Άρχων τ. Λαμπαδάριος τής Μ.τ.Χ.Ε. Βασίλειος Εμμανουηλίδης,
Ζωντανή ηχογράφηση από τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του έτους 1983.


Λειτουργικό κείμενο:
Ποίημα Λέοντος Δεσπότου
Ἦχος β'
Δεῦτε πιστοὶ τὸ ζωοποιὸν Ξύλον προσκυνήσωμεν, ἐν ᾧ Χριστὸς ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης ἑκουσίως χεῖρας ἐκτείνας ὕψωσεν ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα, οὓς πρὶν ὁ ἐχθρός, δι΄ ἡδονῆς συλήσας, ἐξορίστους Θεοῦ πεποίηκε. Δεῦτε πιστοὶ Ξύλον προσκυνήσωμεν, δι' οὗ ἠξιώθημεν, τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν συντρίβειν τὰς κάρας. Δεῦτε πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ὕμνοις τιμήσωμεν. Χαίροις Σταυρὲ τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ τελεία λύτρωσις, ἐν σοὶ οἱ πιστότατοι Βασιλεῖς ἡμῶν καυχῶνται ὡς τῇ σῇ δυνάμει, Ἰσμαηλίτην λαόν, κραταιῶς ὑποτάττοντες. Σὲ νῦν μετὰ φόβου, Χριστιανοὶ ἀσπαζόμεθα, καὶ τὸν ἐν σοὶ προσπαγέντα Θεὸν δοξάζομεν λέγοντες· Κύριε ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγείς, ἐλέησον ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

(Από το κανάλι στο YouTube https://www.youtube.com/@enodaisgr)
Ευχαριστούμε πολύ για την απομαγνητοφώνηση και ανάρτηση στο YouTube τον κ. Ντόβολο!
 
Last edited:
Top