Θεοτοκάριον «Ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον»

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Ἕτερος κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ὅς ἀγαπᾶται ὑπ’ αὐτῆς ψάλλεσθαι, ὡς ἐξεῖπε τινὶ τῶν γερόντων ἐν τῷ ἁγίῳ ὄρει.
ᾨδὴ α’ ἦχος πλ. β’ Κύματι θαλάσσης.
Χαῖρε τῶν πατέρων, τὸ εὔφημον κράτος...»

(χφ. Δρέσδης Α-151 εὐχολόγιο ιε’ αἰ. φ. 388v).
http://digital.slub-dresden.de/en/workview/dlf/53224/792/


Ὁ κανόνας βρίσκεται στὸ τέλος τοῦ σημερινοῦ Θεοτοκαρίου.
 
Top