[Ερώτηση] Η θέση του εωθινού ευαγγελίου και του πεντηκοστού ψαλμού

Χρηστός Ανέστη!
Η θέση του εωθινού ευαγγελίου και του πεντηκοστού ψαλμού σε άλλες περιοχές λέγεται πριν τον κανόνα και άλλες μετά τον κανόνα; Γιατί γίνεται αυτό;
 

panosdohi

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Χρηστός Ανέστη!
Η θέση του εωθινού ευαγγελίου και του πεντηκοστού ψαλμού σε άλλες περιοχές λέγεται πριν τον κανόνα και άλλες μετά τον κανόνα; Γιατί γίνεται αυτό;

Η ορθή θέση του εωθινού ευαγγελίου είναι πριν τον κανόνα αμέσως μετά τους αναβαθμούς. Σε πολλές όμως ενορίες έχει επικρατήσει να λέγεται μετά την καταβασία της ογδόης οδής για πρακτικούς λόγους π.χ. να έχει συγκεντρωθεί περισσότερο εκκλησίασμα την ώρα της ανάγνωσής του.
Ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στο Σύστημα Τυπικού (σελ.65 σημ. 71) γράφει τα εξής: "Εν ταις ενορίαις έχει επικρατήσει, τουλάχιστον από των αρχών του ιθ΄ αι., αν μη και ενωρίτερον, όπως το εωθινόν Ευαγγέλιον μετατίθεται και αναγινώσκεται μετά τους κανόνας και τας κατάβασίας. Τούτο εγένετο προφανώς δια να δίδεταιεις περισσοτέρους Χριστιανούς η ευκαιρία της ακροάσεως αυτού. Ούτω σήμερον μετά το προκείμενον του ήχου ψάλλονται οι κανόνες και αι καταβασίαι μέχρι της η΄ ωδής, ολόκληρον δε το τμήμα της ακολουθίας από της εκφωνήσεως Οτι άγιος ει ο Θεός ημών... μέχρι της εκφωνήσεως Ελέει και οικτιρμοίς... λέγεται μετά τας καταβασίας. Η μετάθεσις όμως αυτή απέσπασε το Ευαγγέλιον από της κανονικής τουθέσεως και ενεσφήνωσεν αυτό μεταξύ των κανόνων, συμπαρέσυρε δε και το σταθερόν προκείμενον και τον ν΄ ψαλμόν, ο οποίος μετεβλήθη εις παρεπόμενον του Ευαγγελίου, ενώ κανονικώς είναι προοίμιον των κανόνων. Φρονούντες όθεν ότι το εωθινόν Ευαγγέλιον πρέπει να επαναφερθή εις την κανονικήν του θέσιν -εις την οποίαν ευτυχώς παρέμεινε το αντίστοιχον Ευαγγέλιον των εορτών- αναγράφομεν πάντοτε αυτό μετά το προκείμενον (βλ. και Γ. Ρήγα, ΖΤ σ. 54). Αξιοσημείωτον ότι το κατ΄ έτος εκδιδόμενον Ημερολόγιον της Εκκλησίας της Κύπρου τάσσει το εωθινόν Ευαγγέλιον εις την κανονικήν του θέσιν."
 

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
...Τούτο εγένετο προφανώς δια να δίδεται εις περισσοτέρους Χριστιανούς η ευκαιρία της ακροάσεως αυτού...
...και στους χοροστατούντες..:rolleyes:
 

basiliosn

βασιλης νικολοπουλος

Μ.Β.

Ματθαίος Βλάχος
Όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί, η ορθή θέση είναι μετά το προ-κείμενο και πριν τον Ν' που είναι προοίμιο των κανόνων. Φαντάζομαι η ερώτηση είχε να κάνει με το γιατί συνηθίζεται διαφορετικά σε κάποιους Ναούς.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἄν καί δέν μᾶς ξεκαθαρίζεις τί θέλεις νά πεῖς Χαράλαμπε, μᾶλλον ἐννοεῖς γιατί ὑπάρχει αὐτή ἡ διαφοροποίηση κατά τόπους. Δέν ξέρω, βέβαια, ποιούς τόπους· προφανῶς τούς ἐξαρτωμένους ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἄμεσα καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀντίστοιχα. Γιά τό ὅτι αὐτό δέν εἶναι οὐσιαστική διαφορά, διάβασε ἀπό ἐδῶ καί κάτω.

Σχετικό θέμα ἐπίσης ἐδῶ.
Ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης στο Σύστημα Τυπικού (σελ.65 σημ. 71) γράφει τα εξής: "Εν ταις ενορίαις έχει επικρατήσει, τουλάχιστον από των αρχών του ιθ΄ αι., αν μη και ενωρίτερον, όπως το εωθινόν Ευαγγέλιον μετατίθεται και αναγινώσκεται μετά τους κανόνας και τας κατάβασίας. Τούτο εγένετο προφανώς δια να δίδεταιεις περισσοτέρους Χριστιανούς η ευκαιρία της ακροάσεως αυτού. Ούτω σήμερον μετά το προκείμενον του ήχου ψάλλονται οι κανόνες και αι καταβασίαι μέχρι της η΄ ωδής, ολόκληρον δε το τμήμα της ακολουθίας από της εκφωνήσεως Οτι άγιος ει ο Θεός ημών... μέχρι της εκφωνήσεως Ελέει και οικτιρμοίς... λέγεται μετά τας καταβασίας. Η μετάθεσις όμως αυτή απέσπασε το Ευαγγέλιον από της κανονικής του θέσεως και ενεσφήνωσεν αυτό μεταξύ των κανόνων, συμπαρέσυρε δε και το σταθερόν προκείμενον και τον ν΄ ψαλμόν, ο οποίος μετεβλήθη εις παρεπόμενον του Ευαγγελίου, ενώ κανονικώς είναι προοίμιον των κανόνων. Φρονούντες όθεν ότι το εωθινόν Ευαγγέλιον πρέπει να επαναφερθή εις την κανονικήν του θέσιν -εις την οποίαν ευτυχώς παρέμεινε το αντίστοιχον Ευαγγέλιον των εορτών- αναγράφομεν πάντοτε αυτό μετά το προκείμενον (βλ. και Γ. Ρήγα, ΖΤ σ. 54). Αξιοσημείωτον ότι το κατ΄ έτος εκδιδόμενον Ημερολόγιον της Εκκλησίας της Κύπρου τάσσει το εωθινόν Ευαγγέλιον εις την κανονικήν του θέσιν."

Φαντάσου ὅτι ὅταν ἔγραφε ὁ π. Κ. Παπαγιάννης τό ΣΤ δέν εἶχε ληφθεῖ ἡ μνημειώδης Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μνημονεύει μόνον τήν ἐφαρμογήν τῆς ὀρθῆς διατάξεως στήν Κύπρο.
...και στους χοροστατούντες..:rolleyes:
Αὐτό εἶναι μιά πραγματικότητα. Ἐκτος ἀπό τό ὅτι τό ἀναφέρω στό ἄρθρο μου πού δημοσιεύθηκε στήν «ΣΥΜΒΟΛΗ» Ἐπιθεώρησις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπικοῦ, τεῦχος 16 σ. 24 κἑ., τό σημειώνει καί ὁ π. Κωνσταντίνος Τερζόπουλος, στό ἔργο του «Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος και η συμβολή του στην ψαλτική παράδοση, Αθήνα 2004 (Μελέται 8). – Διδακτορική διατριβή στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών», σελ. 291. Γιά τό ἴδιο λόγο φαίνεται νά ἔγινε καί ἡ μετάθεση τῆς εὐλογήσεως τῶν βαΐων μετά τό ἐξαποστειλάριο, ἀπό τήν ὀρθή θέση μετά τό εὐαγγέλιο τοῦ ὄρθρου καί ἡ μετάθεση τῶν ἐγκωμίων τοῦ Ἐπιταφίου ἀπό πρίν τό κανόνα μετά τόν κανόνα.


 

χριστοφόρος4

Παλαιό Μέλος
Εμείς πάντως εδώ στη Νάξο και στην ενορία μου στον Άγιο Αρσένιο για το λόγο , ότι δεν έρχονται τόσο νωρίς οι πιστοί στην εκκλησία ... κακώς βέβαια ...

Το λέει ο ιερέας μετά την ογδόη ωδή του κανόνα ... η πρωτοβουλία ανήκει στον ίδιο ...

Κακώς φυσικά για τη ψαλτική τάξη , άποψη με την οποία συμφωνώ και εγώ , καλώς για το ότι οι πιστοί , και λίγοι που είναι , έρχονται και προσκυνούν το εωθινό ευαγγέλιο ...
 
Top