Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18 ᾿Οκτωβρίου)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Μποροῦμε ἐδῶ νά συγκεντρώσουμε ἠχογραφήσεις σχετικές μέ μέλη ὕμνων ἤ ἀναγνωσμάτων τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Αὐτό τό εἴχαμε πεῖ κι ἐδῶ, ὅπου θά δίδωνται καί σύνδεσμοι ἀνάλογοι τῶν μουσικῶν ὑπαρχόντων κειμένων.

Ἔχουμε λοιπόν ἠχογράφηση τοῦ δοξαστικοῦ τῶν αἴνων τοῦ εὐαγγελιστοῦ ἀπό τόν μακαριστό ἄρχοντα Θρ. Στανίτσα ἐδῶ (δεῖτε καί τά ἐπόμενα μηνύματα).
Ἀπό τόν ἴδιο ἔχουμε ἐδῶ τόν κανόνα τοῦ εὐαγγελιστοῦ καθώς καί τά προσόμοια τοῦ ἑσπερινοῦ.

Δύο στιχηρά προσόμοια τῶν ἑσπερίων καί τό δοξαστικό ἀπό τή χορωδία τοῦ Γεωργίου Σύρκα (προσφορά/δῶρο Εὐαγγ. Λιναρδάκη) ἐδῶ.

Ἕνα θέμα πού ἔχει ἀπασχολήσει τήν μνήμη τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ εἶναι τά προσόμοια τῶν αἴνων κατά τό Νεφέλην σε φωτός, γιά τό ὁποῖο ἔχουμε γράψει καί σέ ἄλλα σημεῖα, ἀλλά σχετικά μέ ἠχογράφηση δεῖτε αὐτό τό θέμα καί ὅπου παραπέμπει.

Ἀφορμή ὅμως γιά τό ἄνοιγμα αὐτοῦ τοῦ θέματος (στό ὁποῖο περιμένουμε συμπληρώσεις) ὑπῆρξε ὁ σημερινός τυχαῖος ἐντοπισμός μηνύματος τοῦ ἀγαπητοῦ Βασίλη (ἐκ Λονδίνου) [ἐδῶ], ὅπου ὑπάρχει ἠχογράφηση ἀπό τόν ἄρχοντα Ἀθανάσιον Καραμάνην τῶν αἴνων, τοῦ ἐν συνεχείᾳ δοξαστικοῦ, ἀλλά καί τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τοῦ προβλεπομένου διά τήν μνήμην τοῦ εὐαγγελιστοῦ (καί ἐν Κυριακῇ).

Ἀφοῦ τά ἀποσυμπίεσα, ἐπισυνάπτω τά, σχετιζόμενα μέ τά παραπάνω, ἀρχεῖα ἤχου ἀπό τόν Ἀθ. Καραμάνη. Συγκεκριμένως ὅμως διά τά στιχηρά τῶν αἴνων, ὁ ἄρχων λέει μόνον τό δεύτερον.


 

Attachments

Last edited:
Top