Εἱρμὸς γ' ᾠδῆς κατανυκτικοῦ κανόνα Δευτέρας ἤχου γ΄

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
«Στερέωσόν με Κύριε, μόνε πολυέλεε καὶ ἔκτεινόν μοι χεῖρα βοηθείας ὡς φιλάνθρωπος»

(χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 779 ι' αἰ. φ. 120v, 793 ι'-ια' αἰ. φ. 85v, 778 ια' αἰ. φ. 136v).
 
Top