Ευχή μεγάλου αγιασμού των Θεοφανείων

#1
Στο ευχολόγιο Barberini φαίνεται να απουσιάζουν οι τριπλές επαναλήψεις των φράσεων:
1. Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου.
2. Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο.
3. Αὐτὸς καὶ νῦν, Δεσπότα, ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο, τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ.
4. Καὶ σῶσον, Κύριε, τοὺς δούλους σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς ἡμῶν.

Μάλιστα, η τρίτη υπάρχει γραμμένη ως εξής:

Αὐτὸς καὶ νῦν, Δεσπότα, ἁγιάσας τὸ ὕδωρ τοῦτο τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. (λογικό καθώς έγινε άπαξ αίτηση καθαγιασμού από τον ιερέα, και δεν γίνεται ξανά το αίτημα, θεωρείται πλέον τετελεσμένο).

Επίσης, φαίνεται να απουσιάζουν από το βαρβερινό ευχολόγιο και οι ενδιάμεσες απαντήσεις του λαού (Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι· Ἀμήν).

Σύγκριση μπορεί να γίνει με το παρακάτω θέμα:
Ευχή μεγάλου αγιασμού της βάπτισης
 
Top