Ευχή μεγάλου αγιασμού της βάπτισης

#1
Στο ευχολόγιο Barberini φαίνεται να απουσιάζουν οι τριπλές επαναλήψεις των φράσεων:
1. Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς ὕμνον τῶν θαυμασίων σου.
2. Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε Βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου σου Πνεύματος καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο.
3. Συντριβήτωσαν ὑπὸ τὴν σημείωσιν τοῦ τύπου τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου πᾶσαι αἱ ἐνάντιαι δυνάμεις.
Αντίθετα, υπάρχουν στο ευχολόγιο GOAR.
Επίσης, φαίνεται να απουσιάζουν από το βαρβερινό ευχολόγιο και οι ενδιάμεσες απαντήσεις του λαού (Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι· Ἀμήν).

Πιθανολογώ ότι η τριπλή επανάληψη των ως άνω και η απάντηση σε αυτές είναι μεταγενέστερη προσθήκη.
 
Top