Εκπαίδευση ακοής (αυτιού) και ψαλμώδησης φθόγγου/τόνου/ήχου - Perfect pitch / perfect ear

Παναγιώτης

σκολιοὶ γὰρ λογισμοί, χωρίζουσιν ἀπὸ Θεοῦ
#1
Χριστὸς ἀνέστη!

Ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα θέματα στὴν διδασκαλία τῆς ψαλτικῆς εἶναι ἡ δυνατότητα κατανόησης τῶν φθόγγων (τόνων), καὶ ταυτόχρονη ψαλμωδία των.

Δηλ. νὰ ἀκοῦμε ἕναν φθόγγο ποὺ ψάλλει ὁ ἱερεύς, ἢ ὁ ἱεροψάλτης, ἢ ...τὸ πιάνο, καὶ νὰ μποροῦμε μὲ τὸ στόμα μας νὰ ἀναπαράγουμε ἀκριβῶς τὸν ἴδιο φθόγγο στὴν ἴδια ὀξύτητα (στὴν ἴδια συχνότητα, +/- 1 μόριο = +/- 17 cents).

Ὑπάρχουν περιπτώσεις μαθητῶν ἢ καὶ ψαλτῶν, ποὺ δὲν μποροῦν στὸ 100% τῶν περιπτώσεων, νὰ ἀκοῦνε π.χ. μιὰ νότα στὸ πιάνο, ἢ ἔναν τόνο ἀπὸ ἀνθρώπινη φωνὴ καὶ νὰ μπορέσουν νὰ τὸν ἀναπαράγουν μὲ τὴν φωνή τους στὴν ἴδια ὀξύτητα (στὴν ἴδια συχνότητα, +/- 1 μόριο = +/- 17 cents).

Αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβαίνει γιὰ πολλοὺς λόγους, ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης.

Μία δωρεὰν ἐφαρμογὴ ποὺ βοηθάει νὰ καταλάβουμε ποὺ βρισκόμαστε (σὲ τί ποσοστό % κατανοοῦμε καὶ ἀναπαράγουμε/ψάλλουμε σωστά), καὶ ἐπίσης νὰ ἐκπαιδεύσουμε τὸ αὐτί μας καὶ τὴν ἀκριβὴ ἀναπαραγωγὴ τοῦ φθόγγου, εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ γιὰ ἀνδρόϊδ:

Perfect Ear

Γιὰ μιὰ γρήγορη χρήση τῆς ἐφαρμογῆς:

1. Πατάτε στο Interval Singing
2. Πατάτε στο Unison singing, και ξεκινᾶτε.

Στό τέλος, π.χ. στοὺς 20 διαφορετικοὺς φθόγγους, σᾶς δίνει ἕνα ποσοστὸ σωστῆς κατανόησης/ἀναπαραγωγῆς τῶν ἤχων.

Ἀργότερα μπορεῖτε στὶς ρυθμίσεις νὰ ρυθμίσετε τὸ εὔρος τῶν φθόγγων π.χ. κάτω Βου (~Ε2) - Δι' (G5), καὶ ἄλλα (τὸ πρόγραμμα βέβαια ἀκολουθεῖ εὐρωπαϊκὲς κλίμακες, ἀλλὰ ἐμεῖς τὸ χρησιμοποιοῦμε γιὰ τοὺς ἤχους).

Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ αὐτή, ὁ μαθητὴς ἀκούει τὸν ἤχο, καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀναπαράγει, καὶ βλέπει στὴν ὀθόνη κατὰ πόσον τὸν ἀναπαράγει σωστὰ ἤ ὄχι (καὶ κατ' ἐπέκταση καταλαβαίνει μὲ σωστὸ τρόπο, πόσο πρέπει νὰ δουλέψει, χωρὶς νὰ ἀπογοητεύεται).

Καὶ τὸ αὐτὶ ἐκπαιδεύεται πρὸς τὸ καλύτερο... μέχρι τὸ ὅριο ποὺ ἔχει δώσει ὁ Θεός στὸν καθένα μας.

Υ.Γ. Δὲν ἔχω καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἐφαρμογή, ἁπλῶς τὴν χρησιμοποιῶ.
 
Last edited:
Top