Ειρμοί β΄ κανόνος Αναλήψεως

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1
Ὡς γνωστόν κατά τίς μεθέορτες ἡμέρες τῶν δεσποτοθεομητορικῶν ἑορτῶν, ὁ κανών τῆς ἑορτῆς ἀντικαθιστᾶ τίς καθημερινές τόν κανόνα τῆς Παρακλητικῆς.
Ὅταν ἡ ἑορτή ἔχει δύο κανόνες, αὐτοί ψάλλονται ἐναλλάξ τίς μεθέορτες ἡμέρες καί προηγοῦνται τοῦ κανόνος τοῦ Μηναίου. Ὡς πρῶτοι κανόνες ψάλλονται μετά τῶν εἱρμῶν αὐτῶν.
Ὁ β΄ κανών τῆς Ἀναλήψεως δέν ἔχει εἱρμούς στό Πεντηκοστάριο ἤ μᾶλλον θέτει ὡς εἱρμούς τούς θεομητορικούς Ἀνοίξω τό στόμα μου, ὄχι ὁλόκληρους ἀλλά περισσότερο ὡς ὁδηγία (μέ κόκκινα γράμματα).
Οἱ θεομητορικοί εἱρμοί ὅμως δέν συνᾴδουν μέ τή δεσποτική ἑορτή, γι΄ αὐτό στά Δίπτυχα τοῦ 2008 (σελ. 168) ὁ κ. Ἀνατολικιώτης βρῆκε τούς εἱρμούς, πού δέν ὑπάρχουν στά Πεντηκοστάρια, χαρακτηρίζοντάς τους «πρόσειρμα», δηλ. εἱρμοί συντεθέντες ὅμοια «πρός» ἄλλους εἱρμούς, ὅπως τά προσόμοια. Ἐνδεχομένως νά συμβαίνει καί τό ἀντίθετο, ὅπως μοῦ ἔχει πεῖ· οἱ θεομητορικοί εἱρμοί νά συνετέθησαν πάνω σ᾿ αὐτούς.
Αὐτοί οἱ εἱρμοί εἶναι πολύ σημαντικοί, ἐπειδή γιά πρώτη φορά δημοσιεύονται καί μᾶλλον δέν θά ξαναδημοσιευθοῦν.
Γι΄ αὐτό· Ὅσοι ῥέκται σῶστέ τους!
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#2
Ὡς γνωστόν κατά τίς μεθέορτες ἡμέρες τῶν δεσποτοθεομητορικῶν ἑορτῶν, ὁ κανών τῆς ἑορτῆς ἀντικαθιστᾶ τίς καθημερινές τόν κανόνα τῆς Παρακλητικῆς.
Ὅταν ἡ ἑορτή ἔχει δύο κανόνες, αὐτοί ψάλλονται ἐναλλάξ τίς μεθέορτες ἡμέρες καί προηγοῦνται τοῦ κανόνος τοῦ Μηναίου. Ὡς πρῶτοι κανόνες ψάλλονται μετά τῶν εἱρμῶν αὐτῶν.
Ὁ β΄ κανών τῆς Ἀναλήψεως δέν ἔχει εἱρμούς στό Πεντηκοστάριο ἤ μᾶλλον θέτει ὡς εἱρμούς τούς θεομητορικούς Ἀνοίξω τό στόμα μου, ὄχι ὁλόκληρους ἀλλά περισσότερο ὡς ὁδηγία (μέ κόκκινα γράμματα).
Οἱ θεομητορικοί εἱρμοί ὅμως δέν συνᾴδουν μέ τή δεσποτική ἑορτή, γι΄ αὐτό στά Δίπτυχα τοῦ 2008 (σελ. 168) ὁ κ. Ἀνατολικιώτης βρῆκε τούς εἱρμούς, πού δέν ὑπάρχουν στά Πεντηκοστάρια, χαρακτηρίζοντάς τους «πρόσειρμα», δηλ. εἱρμοί συντεθέντες ὅμοια «πρός» ἄλλους εἱρμούς, ὅπως τά προσόμοια. Ἐνδεχομένως νά συμβαίνει καί τό ἀντίθετο, ὅπως μοῦ ἔχει πεῖ· οἱ θεομητορικοί εἱρμοί νά συνετέθησαν πάνω σ᾿ αὐτούς.
Αὐτοί οἱ εἱρμοί εἶναι πολύ σημαντικοί, ἐπειδή γιά πρώτη φορά δημοσιεύονται καί μᾶλλον δέν θά ξαναδημοσιευθοῦν.
Γι΄ αὐτό· Ὅσοι ῥέκται σῶστέ τους!
Μπορεί κάποιος να ανεβάσει αυτούς τους Ειρμούς;
Υπάρχουν σε κάποια άλλη έκδοση ή σε κάποιο τεύχος στην "Συμβολή";
 

Dionysios

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης, «γηράσκω ἀεὶ διορθούμενο
#3
Μπορεί κάποιος να ανεβάσει αυτούς τους Ειρμούς;
Υπάρχουν σε κάποια άλλη έκδοση ή σε κάποιο τεύχος στην "Συμβολή";
᾿Αγαπητὲ Δημήτριε, ἐπειδὴ δημοσιεύονται ἐφέτος οἱ συγκεκριμένοι εἱρμοὶ εἰς τὰ Δίπτυχα τοῦ 2008, μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ἀναζητήσῃ ἐκεῖ. μετὰ τὴν παρέλευσιν τοῦ ἔτους θὰ σκεφθῶ νὰ τοὺς δημοσιεύσω ἀλλοῦ, καὶ εὐχαριστῶ ποὺ τὸ προτείνεις. γιὰ τώρα ὅμως δὲν θὰ τοὺς δημοσιεύσω καὶ ἀλλοῦ, διότι δὲν εἶναι πρέπον, ἐφόσον ἀκόμη κυκλοφορεῖ (= εἶναι ἐν χρήσει) ἡ πρώτη δημοσίευσίς των.
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4
᾿Αγαπητὲ Δημήτριε, ἐπειδὴ δημοσιεύονται ἐφέτος οἱ συγκεκριμένοι εἱρμοὶ εἰς τὰ Δίπτυχα τοῦ 2008, μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ἀναζητήσῃ ἐκεῖ. μετὰ τὴν παρέλευσιν τοῦ ἔτους θὰ σκεφθῶ νὰ τοὺς δημοσιεύσω ἀλλοῦ, καὶ εὐχαριστῶ ποὺ τὸ προτείνεις. γιὰ τώρα ὅμως δὲν θὰ τοὺς δημοσιεύσω καὶ ἀλλοῦ, διότι δὲν εἶναι πρέπον, ἐφόσον ἀκόμη κυκλοφορεῖ (= εἶναι ἐν χρήσει) ἡ πρώτη δημοσίευσίς των.
Ὁ ἀγαπητός Διονύσιος τελικῶς δημοσίευσε τούς σπάνιους καί σημαντικούς εἱρμούς τοῦ β΄ κανόνος τῆς Ἀναλήψεως, πού χρειάζονται γιά τό Σάββατον, τήν Δευτέρα καί τήν Τετάρτη μετά τήν Ἀνάληψιν.
Δεῖτε ἐδῶ.

Εὐχαριστοῦμε Διονύσιε!
________________________________________________

ᾨδὴ α΄, πρὸς «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
᾿Αρρήτῳ προστάξει σου πεζοπλωτῆρα ἐδέξατο, ἡ ἄβατος θάλασσα ἠπειρωθεῖσα ποτέ, ἰσραηλίτην λαὸν κεκονιαμένον, ἐξόδιον ᾄδοντα ὕμνον σοι Κύριε.​

ᾨδὴ γ΄, πρὸς «Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους».
Νοσοῦσαν δεινῶς καὶ παρειμένην, οἰκτίρμον ὁ φύσει συμπαθής, τὴν φύσιν οὖν στερέωσον, ἣν προσλαβὼν ἀνύψωσας, ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος, πλήν σου ἄλλος φιλάνθρωπε.​

ᾨδὴ δ΄.​
῾Ο καθήμενος ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἐν νεφέλῃ κούφῃ, ἦλθεν Ἰησοῦς ὁ ὑπέρθεος, τῇ ἀκηράτῳ παρθένῳ καὶ διέσωσε, τοὺς κραυγάζοντας· δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου.​

ᾨδὴ ε΄, πρὸς «᾿Εξέστη τὰ σύμπαντα».​
Μερίς μου εἶ Κύριε, καὶ δόξα τοῦ προσώπου μου· σὺ γὰρ ἐκ σκότους τῆς ἀγνοίας, μόνος ἐρρύσω θεογνωσίας φωτί, καὶ ἐν σοὶ προσεύξομαι Χριστέ· δώρησαι τῷ δούλῳ σου, τὴν εἰρήνην ὡς εὔσπλαγχνος.​

ᾨδὴ ϛ΄, πρὸς «Τὴν θείαν ταύτην».​
῾Η ζάλη σωτὴρ τῶν στεναγμῶν, δεινῶς χειμαζομένη βυθίζει με, τῆς ἀπογνώσεως, ἐν τῷ βυθῷ· ἀλλὰ δέομαι, προφθάσας ἐλεῆμον ῥῦσαι καὶ σῶσόν με.​

ᾨδὴ ζ΄, πρὸς «Οὐκ ἐλάτρευσαν».​
Τρεῖς θεόφρονες τῇ κτίσει οὐκ ἐλάτρευσαν, παρὰ τὸν κτίσαντα· ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πατήσαντες ἔχαιρον ψάλλοντες· ὑπερύμνητε ὁ τῶν πατέρων Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.​

ᾨδὴ η΄, πρὸς «Παῖδας εὐαγεῖς».​
Ἀπήμονας παῖδας ἐν καμίνῳ, ὁ τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνεργούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἤγειρε ψάλλουσαν· τὸν Κύριον ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.​

ᾨδὴ θ΄.​
Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ πνεύματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυριζέτω δέ, ἀύλων νόων φύσις γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια τῆς θεομήτορος, καὶ βοάτω· χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνὴ ἀειπάρθενε.​

 
Last edited:
#8
Βασικά στόν Ἰησοῦ Χριστό ἀναφέρεται.
Σωστά , αλλά το συγκεκριμένο πρόσειρμο δεν αναφέρεται άμεσα ή αποκλειστικά στο πρόσωπο του Προφήτη Αββακούμ (ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ) πχ «Τὴν ἐν Σταυρῷ σου θείαν κένωσιν, προορῶν Ἀββακοὺμ ἐξεστηκὼς ἐβόα...», «Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς ὁ θεηγόρος Ἀββακούμ…», χωρίς η αναφορά αυτή να είναι απαραίτητη, αλλά κάνει αναφορά στη Θεοτόκο , πράγμα που του προσδίδει έντονα Θεομητορικό χαρακτήρα.

Πρόκειται, ασφαλώς, για μια αριστουργηματική σύζευξη του θέματος της δ΄ βιβλικής ωδής με το πρόσωπο της Θεοτόκου μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Έχει ,βεβαίως ,αναφορά- και αυτό είναι το ουσιαστικό- στο θέμα της δ΄ βιβλικής ωδής, τόσο στο θέμα "ἦλθεν Ἰησοῦς… καὶ διέσωσε.", όσο το "δόξα Χριστὲ τῇ δυνάμει σου".
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Τί νά σοῦ πῶ; Σέ κουβέντα νά βρισκόμαστε...
Δέν εἶναι δική μου ἀνακάλυψη οἱ εἱρμοί. Τό ὅτι βρέθηκαν (ὅπως ἀναφέρεται στό 1ο καί ἑπόμενα μηνύματα) εἶναι σημαντικό, ἐνῶ βλέπω καί σήμερα σέ συντεταγμένες φυλλάδες νά χρησιμοποιοῦνται οἱ θεομητορικοί, ὅποιοι θά ψάλουν εἱρμούς καί ὅποιοι θά ψάλουν τόν κατά τάξη β΄ κανόνα τῆς ἑορτῆς (μετά εἱρμῶν). Δυστυχῶς αὐτά εἶναι «ψιλά γράμματα» καί ἐπικρατεῖ πέπλος ἀγνοίας ἀπό ἱερεῖς καί ψάλτες.

Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔχεις πρόβλημα, πές τον μέ τό «ἀκηράτῳ παλάμῃ» ...

Ἐπίσης τό «ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἐν νεφέλῃ» παραπέμπει καί στήν Ἀνάληψη...
 
#10
Πάτερ, ευλογείτε.

Για να βρισκόμαστε , λοιπόν, σε κουβέντα, το «υποκρυπτόμενο», αν θέλετε, ερώτημά μου –αν, βεβαίως, μπορεί να απαντηθεί- είναι: Δεν βρέθηκε πρόσειρμο του ειρμού «῾Ο καθήμενος ἐν δόξῃ» και αρκούμαστε σ’ αυτόν, ή θεωρήθηκε ο ειρμός «῾Ο καθήμενος ἐν δόξῃ» ικανοποιητικός για την περίσταση και για τον πρόσθετο λόγο ότι «τό «ἐν δόξῃ ἐπὶ θρόνου θεότητος, ἐν νεφέλῃ» παραπέμπει καί στήν Ἀνάληψη» και δεν χρειάστηκε να δημιουργηθεί πρόσειρμο;

Επίσης , νομίζω, ότι έχουν σημασία για το ερώτημα αλλά και για την αρχική μορφή του ειρμού τα:
Ἐνδεχομένως νά συμβαίνει καί τό ἀντίθετο, ὅπως μοῦ ἔχει πεῖ· οἱ θεομητορικοί εἱρμοί νά συνετέθησαν πάνω σ᾿ αὐτούς.
Την ευχή σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#11
Τοῦ Κυρίου!

Τί νά σοῦ πῶ; Ὅλ᾿ αὐτά μπορεῖ νά συμβαίνουν. Ποιός νά δημιουργήσει;
Ἐπαναλαμβάνω, δέν τούς ἀνακάλυψα ἐγώ.
Ὁ Μανόλης ἀπό ἐδῶ καί ὁ Διονύσιος ἀπό τήν Συμβολή μποροῦν ἴσως νά ἀπαντήσουν.
Ἀλλά τί νά ἀπαντήσουν;;;;;;;;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#12
Πρόκειται γιὰ τὰ πρόσειρμα τοῦ Σταυροαναστάσιμου κανόνα, ὁ ὁποῖος ὅμως στὴν δ' ᾠδὴ ψάλλεται
«Πρὸς Τὴν ἀνεξιχνίαστον. ᾨδὴ δ'. Νοερῶς τὴν ἄφραστὸν θείαν βουλήν, τὴν ἐκ τῆς παρθένου σαρκώσεως, σοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ προφήτης Ἀμβακούμ, ἐξεστηκὼς ἐκραύγαζε, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε»

(χφ. Σινὰ 790 παρακλητικὴ ια' αἰ. φ. 206v).
 
Last edited:
Top