Εγκώμια Θεοτόκου (Α'+Β' Στάσις)

PAPAZ DIMITRIOS

Δημήτρης Παπαζέτης:Ένας απλός νοσηλευτής-ψαλτάκος.
Χρόνια πολλά σε όλους σήμερα και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες.Η χάρη Της να μας σκεπάζει σε κάθε έκφανση της ζωής μας.Από την φωνή του σπουδαίου και ανεπανάληπτου Άρχοντα οι δύο στάσεις των εγκωμίων που είναι και επίκαιρες.Καλή ακρόαση.
 

Attachments

 • Εγκώμια Α' μέρος.MP3
  26 MB · Views: 322
 • Εγκώμια Θεοτόκου Β'μέρος.MP3
  25.5 MB · Views: 225

PAPAZ DIMITRIOS

Δημήτρης Παπαζέτης:Ένας απλός νοσηλευτής-ψαλτάκος.
Και τέλος....Και φεύγω γρήγορα για Εντατική μιας και η δουλειά μου δυστυχώς δεν καταλαβαίνει από γιορτές,αργίες και νύχτες.Δεν πειράζει.Σήμερα είμαι πρωί και νύχτα μάλιστα.Βοήθεια σ'όλους μας η Μεγαλόχαρη αδέλφια.
 

Attachments

 • Εγκώμια στη Θεοτόκο Ε' μέρος.MP3
  25.7 MB · Views: 242
 • ΣΤ' μέρος Εγκωμίων.MP3
  24 MB · Views: 257

destur

Παλαιό Μέλος
Και τέλος....Και φεύγω γρήγορα για Εντατική μιας και η δουλειά μου δυστυχώς δεν καταλαβαίνει από γιορτές,αργίες και νύχτες.Δεν πειράζει.Σήμερα είμαι πρωί και νύχτα μάλιστα.Βοήθεια σ'όλους μας η Μεγαλόχαρη αδέλφια.

Ούτε συζήτηση για την τιμή την οποία οφείλουμε στην Παναγία μας, τη Μητέρα όλων μας και κάθε ύμνος προς Αυτήν, ίσως να είναι και λίγος. Όμως, η άποψή μου περί εγκωμίων, ευλογηταρίων (όχι για την Παναγία, αλλά και για κάθε τοπικό εορταζόμενο άγιο, με αμφιβόλου προελεύσεως κείμενο,συγγραφέως εγκρίσεως κ.λ.π.) με βρίσκει αντίθετο. Δε θα ξεχάσω, όταν έψαλλα σε μια εκκλησία, έβρισκα σχεδόν κάθε Κυριακή στο αναλόγιο, πριν ανεβώ ακόμη, μια φυλλάδα, τυπογραφημένη σε γραφομηχανή, χωρίς κανένα περαιτέρω στοιχείο, από αγίους που ακόμη που δεν αναγραφόταν στο συναξάριο, αλλά μόνο στη φυλλάδα. Φυσικά μετά από 2-3 επιδεικτικά σκισήματα της φυλλάδος, σταμάτησε η αποστολή της.
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
"Ευλογητάρια της Θεοτόκου..."


Εὐλογητή εἶ Δέσποινα, σκέπε, φρούρει τούς εἰς σέ ὑμνολογούντας.

Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς λογισθεῖσαν, τῆν Σωτῆρα τῶν βροτῶν, Μαριάμ τετοκυῖαν, τόν σύν ἑαυτῷ τόν Ἀδάμ ἐγείραντα, καί ἐξ’ Ἄδου πάντας ἐλευθερώσαντα.
Εὐλογητή εἶ Πάναγνε, τήρει πάντας ἡμᾶς ἀκατακρίτους.
Τί θρηνεῖτε συμπαθῶς, ὠ γύναια, ἐπ’ ἐμοί θνήσκειν μελλούσῃ, ἡ Παρθένος τερπομένη ἔλεγε, πρός τάς γείτονας θρηνολογούσαις. Παύσασθε ὑμεῖς τοῦ θρήνου καί ἤσθητε, καί θανοῦσα γάρ ὑμῶν οὐκ ἀφίσταμαι.
Εὐλογητή εἶ Ἄχραντε, σῶζε πάντας ἡμᾶς ἀναμαρτήτους.
Λίαν ταχύ, πρός σέ Κόρη ἔδραμον, οἱ Ἁπόστολοι θρηνολογοῦντες. μεταστῆναι πρός τά ἄνω μέλλουσαν καί είπον, θρήνου νῦν καιρός, τό πάθος πῶς οἴσομεν, ὀρφανίας τῆς σῆς, ὤ Παναμώμητε;
Εὐλογητή εἶ Πάνσεμνε, δίδου πᾶσιν ἡμῖν τήν σωτηρίαν.
Μυροφόρων Παρθένε, τάξιν ἀναλαβόντες, πρός τό μνὴμα σου ὕμνους εξοδίους προσκομίζομεν, ἀνυμνοῦντες σε Κόρη, τήν μετά νεκρῶν λογισθεῖσαν ὡς ἄνθρωπον, ὡς Θεοῦ δέ μεταστᾶσαν γεννήτριαν.
Δόξα.
Προσκυνοῦμεν Πατέρα καί τόν τούτου Υἱόν τε, καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, τήν Ἁγίαν Τριάδα, ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, σύν τοῖς Σεραφείμ, κράζοντες τό Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἰ Κύριε.
Καί νῦν.
Ζωοδότην τεκοῦσα, ἁμαρτίας Παρθένε, τόν Ἀδάμ ἐλυτρώσω, χαρμονήν δέ τῇ Εὔᾳ, ἀντί λύπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωῆς ἴθυνε πρός ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεός καί ἄνθρωπος.
Ἀλληλούια, Ἀλληλούια, Ἀλληλούια Δόξα σοι ὁ Θεός. (τρίς)
 
Top