Δύο καλλοφωνικοί

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσι... Ἦχος ἅγια. Γεωργ. Ρυσίου. διασκευή Ἄρχοντος Θρ. Στανίτσα», ἐδῶ.

Ἐπίσης «Νῦν πεποιθὼς ἐπὶ τὴν σὴν κατέφυγον, ἀντίληψιν κραταιάν, καὶ πρὸς τὴν σὴν σκέπην, ὁλοψύχως ἔδραμον, καὶ γόνυ κλίνω Δέσποινα, καὶ θρηνῶ καὶ στενάζω, μὴ με παρίδῃς τὸν ἄθλιον, τῶν Χριστιανῶν καταφύγιον», σέ ἦχο ἅγια, σύνθεση Ἐμμ. Χατζημάρκου.

 

Attachments

Top