Δοξαστικό Μέλος Δοσιθέου Μοναχού, ήχος πλ. β΄

Top