Διατάξεις καθημερινῶν

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Κατά τα παλαιά και αρχαία Τυπικά ( όχι μόνο το ΤΑΣ) :
1. Πότε κάποια ακολουθία είναι εις δ΄ και πότε εις ς΄;
2. Με ποια κριτήρια γίνεται ο διαχωρισμός; Η ύπαρξη και ο αριθμός των ιδιομέλων που διαθέτει κάποια ακολουθία είναι κάποιο από τα κριτήρια αυτά;
3. Πώς οι ακολουθίες αυτές (εις δ΄ και εις ς΄) συνδέονται με το «Θεός Κύριος…» ή το «‘Αλληλούια» (εκτός Σαββάτου και εν Σαββάτω);
4.Πότε κατ’ αυτές τελείται Θεία Λειτουργία;
5. Πότε τηρείται νηστεία και πότε γίνεται κατάλυση;
6. Πώς συνδέεται με το «Θεός Κύριος…» ή το «‘Αλληλούια» η δυνατότητα τελέσεως της Θείας Λειτουργίας, η νηστεία και η κατάλυση;

Όλα αυτά , βέβαια, εκτός περιόδων νηστείας αλλά και εντός αυτών.

1. 2. Ὅταν τὰ τυπικὰ ὁρίζουν ὅτι ὁ κανόνας ψάλλεται εἰς στ’. Αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο κριτήριο καὶ δὲν σχετίζεται μὲ δοξαστικά, μεγάλη δοξοξολογία, εἴσοδο, καταβασίες, οὔτε τίποτε ἄλλο.

3. Ὅταν ὁ κανόνας ψάλλεται εἰς στ’, ψάλλεται Θεὸς Κύριος. «Εἰδέναι χρὴ ὡς εἰ μή τύχῃ Ἀποστόλου μνήμη, ἤ ἐκ τῶν μεγάλων ἁγίων ἐν Σαββάτῳ Θεὸς Κύριος οὐ λέγομεν» (ΤΑΣ κεφ. στ’, ΤΜΕ σ. 18). Δὲν ἔχω νὰ ἐξηγήσω κάτι περισσότερο.

4. Ἡ λειτουργία εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ αὐτά. Παλαιότερα τὸ Θεὸς Κύριος σπάνιζε.

5. Ἀν εἶναι ἡμέρα νηστείας καὶ ψαλλεῖ μεγάλη δοξολογία, γίνεται κατάλυση (Πηδάλιον σ. 95 ὑποσ. 1) ὅποια ὁρίζει τὸ τυπικό.

6. Κατάλυση γίνεται ὅταν ψάλλεται Θεὸς Κύριος καὶ μεγάλη δοξολογία, ἀνεξαρτήτως λειτουργίας (π.χ. γυναικεῖες μονές).

 
Top