Γ' Εωθινόν - ''Της Μαγδαληνής Μαρίας'' Papagiannopoulos

Dimitrios Palaia Manolada

Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος
#1

ΕΩΘΙΝΟΝ Γ' Ἦχος γ' Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες δι' αὐτῶν δοξάζομέν σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε. Πατήστε ΕΓΓΡΑΦΗ αν επιθυμείτε να λαμβάνετε και άλλα Εκκλησιαστικά ακούσματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη.!! https://www.youtube.com/user/OTHEOSHMWN
 
Top