Αργή Δοξολογία Θεοδώρου τού «Φωκαέως » (†1851), Ήχος Β' Δι.

Top