Αργή Δοξολογία Θεοδώρου τού «Φωκαέως» (†1851), Ήχος Βαρύς και Α' Πα.

Top