Απο ποιό στίχο αρχίζουμε τους αίνους τις Κυριακές του Πεντηκοσταρίου;

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Βλέποντας τά ἀναρτηθέντα φυλλάδια τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων καί ἔχοντας ὑπόψη μου καί τό ὑπάρχον θέμα «Πάσχα Ιερόν (μεθέορτες Κυριακές Πάσχα)», σᾶς μεταφέρω μιά ἐρώτηση πού εἶχε θέσει ὁ Κυριάκος, ὁ λαμπαδάριός μας, πού ἐπιμελεῖται τά φυλλάδια τοῦ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν στό Ναό μας.
Μέ εἶχε ρωτήσει (ἀπό χρόνια) ἀπό ποιό στίχο νά ἀρχίζει τά τροπάρια τῶν αἴνων αὐτές τίς Κυριακές τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τοῦ εἶχα πεῖ νά ἀρχίζει ἀπό Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον (ἤ Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ κατ᾿ ἄλλους), μέ τό ἑξῆς σκεπτικό:
1. Τά ἔχει ἕτοιμα ἔτσι στό corpus πού ἔχουμε.
2. Τά νεώτερα μουσικά βιβλία ἔχουν καί τούς στίχους καί ἔτσι δέν μπερδεύεται ὁ ψάλτης, ἀλλά τό κυριώτερο
3. Ἀφοῦ κανονικά προβλέπονται 8 ἀναστάσιμα (σύμφωνα μέ ΤΑΣ καί Πεντηκοστάριο) ἀπό αὐτόν τό στίχο ἄρχιζαν τά τροπάρια τῶν αἴνων αὐτές τίς Κυριακές. Ἁπλά τώρα οἱ τέσσερεις τελευταῖοι στίχοι (Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ..., Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις..., Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου... καί Ἐξομολογήσομαί Σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου...) ἀντικαθίστανται σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό ἀπό τά Πάσχα ἱερόν μετά τῶν στίχων αὐτῶν.

Ἐπίσης ἄν συμπέσει μνήμη ἑορταζομένου ἁγίου (ὅπως τήν ἄλλη Κυριακή 25/4/2010), ὅπου προβλέπονται 6 τροπάρια αἴνων (3 ἀναστάσιμα καί 3 τοῦ ἁγίου) ἀπό τοῦ στίχου Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον ἀρχίζουμε.
Ἐδῶ βέβαια νά σημειώσω τό ἑξῆς παράδοξο ἀπό ἰδιωτικό τυπικό γιά τήν ἄλλη Κυριακή. Ἐνῶ προβλέπει 3 ἀναστάσιμα καί 3 τοῦ εὐαγγελιστοῦ (σύνολον 6) γράφει ὅτι στά δύο τελευταῖα τοῦ εὐαγγελιστοῦ νά λεχθοῦν στίχοι α) Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ β) Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, χωρίς νά λέει ἀπό ποιό στίχο ἀρχίζουμε. Ποιόν νά ἐννοεῖ; Αὐτό θά μποροῦσε νά συμβαίνει σύμφωνα μέ τό ΤΑΣ, ὅπου ἔχουμε 4 καί 4, χωρίς τά Πάσχα ἱερόν.

Αὐτά καταθέτω γιά νά πεῖτε τή γνώμη σας.

Ἐπίσης εἶδα ὅτι ὁ Χρῆστος στήν περσινή Κυριακή τῶν Μυροφόρων ἀπό ἀπό τοῦ στίχου Δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ ἀρχίζει.

Νομίζω ὅτι τά αὐτά πρέπει νά ἰσχύουν καί ὅταν λέμε στιχολογία αἴνων καί ἀκολουθοῦμε φυσικά τό ΤΜΕ.


 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#2


3. Ἀφοῦ κανονικά προβλέπονται 8 ἀναστάσιμα (σύμφωνα μέ ΤΑΣ καί Πεντηκοστάριο) ἀπό αὐτόν τό στίχο ἄρχιζαν τά τροπάρια τῶν αἴνων αὐτές τίς Κυριακές. Ἁπλά τώρα οἱ τέσσερεις τελευταῖοι στίχοι (Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ..., Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις..., Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου... καί Ἐξομολογήσομαί Σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου...) ἀντικαθίστανται σύμφωνα μέ τό ἰσχῦον τυπικό ἀπό τά Πάσχα ἱερόν μετά τῶν στίχων αὐτῶν.


Νομίζω ὅτι τά αὐτά πρέπει νά ἰσχύουν καί ὅταν λέμε στιχολογία αἴνων καί ἀκολουθοῦμε φυσικά τό ΤΜΕ.


Πάτερ μου, αν λέμε μόνο 4 Αναστάσιμα και ξεκινάμε από το «Του ποιήσαι...» τότε δεν θα καταλιμπάνουμε τους 2 τελευταίους στίχους των Αίνων; Ακόμη και όταν λέμε στιχολογία πιστεύω πως θα είναι ορθότερον να ψάλλουμε μέχρι και τον «Αινείτε τον Θεόν...» και να αρχίσουμε από τον «Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις...» ούτως ώστε να μην καταλιμπάνουμε τους στίχους των Αίνων και μετά τα «Πάσχα ιερόν» μετά των στίχων αυτών.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#3
Σε αυτή την περίπτωση αφού ψάλλουμε την Στιχολογία, "σταματάμε" στους 4 τελευταίους Στίχους για να πούμε τα Αναστάσιμα Στιχηρά.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Στο μεγάλο Πεντηκοστάριο στο αναλόγιο (το Πάσχα νομίζω; ή των Μυροφόρων) είδα χθές ειδική οδηγία που έλεγε αρχίζουν τα τροπάρια από το «επι ταις δυναστείαις».
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#5
Στο μεγάλο Πεντηκοστάριο στο αναλόγιο (το Πάσχα νομίζω; ή των Μυροφόρων) είδα χθές ειδική οδηγία που έλεγε αρχίζουν τα τροπάρια από το «επι ταις δυναστείαις».
Τό εἶδες στόν ὄρθρο τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα. Στήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων δέν μποροῦσες νά τό δεῖς, γιατί σύμφωνα μέ τό Πεντηκοστάριο καί τό ΤΑΣ ὁρίζονται 8 ἀναστάσιμα.
Ἡ τυπική διάταξη τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα καί τῶν ὑπολοίπων ἡμερῶν τῆς Διακαινησίμου ἐπεκτάθηκε σύμφωνα μέ τά Πατριαρχικά Τυπικά καί στίς Κυριακές τοῦ Πεντηκοσταρίου (βλ. θέμα «Πάσχα Ιερόν (μεθέορτες Κυριακές Πάσχα)».

ΥΓ. Αὐτό πού ἔγραψα ἐγώ, τό ἔγραψα γιά πρακτικούς λόγους καί μέ βάση τήν ὑποκρυπτόμενη παλαιά τάξη τῶν 8 στιχηρῶν. Γιά ὅσους ψάλλουν στιχολογία, ὄντως ἔκανα λάθος καί τό ὁμολογῶ.

 
Last edited:
Top