Αποστολικό ανάγνωσμα εις κοιμηθέντας

#1


Ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής της Παραδοσιακής & Βυζαντινής Μουσικής Δημήτρης Γαλάνης εκφωνεί το Αποστολικό ανάγνωσμα εις κοιμηθέντες (Θεσσαλονικείς Α΄, δ΄ 13-17).
Απόσπασμα από τη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής που πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου Βυζαντινής Μουσικής Anton Pann το οποίο διοργανώθηκε στις 11-14/11/2015 στην πόλη Brasov της Ρουμανίας.
 
#2
Ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ Κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες, οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας· ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ καταβήσεται ἀπ᾿ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις, εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα.


Ερμηνεία (από εδώ) :

Ἀδέλφια μου δὲν θέλω νὰ ἀγνοεῖται σχετικὰ μὲ τοὺς κεκοιμημένους, γιὰ νὰ μὴ λυπάσθε ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ποὺ δὲν ἔχουν ἐλπίδα (ἀναστάσεως).Ἂν πιστεύουμε ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε καὶ ἀναστήθηκε, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντες μὲ πίστη θὰ τοὺς φέρει στὴν αἰώνια ζωὴ μὲ τὸν Ἰησοῦ. Διότι σᾶς λέμε τὰ λόγια του Κυρίου, ὅτι ἐμεῖς οἱ ζωντανοὶ δὲν θὰ προφθάσουμε τοὺς νεκρούς, οἱ ὁποῖοι θὰ μᾶς προλάβουν στὴν προϋπάντηση τοῦ Κυρίου. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μὲ πρόσταγμα, μὲ φωνὴ ἀρχαγγέλου καὶ μὲ σάλπισμα Θεοῦ θὰ κατέβει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ οἱ νεκροὶ ποὺ κοιμήθηκαν μὲ πίστη στὸν Χριστὸ θὰ ἀναστηθοῦν πρῶτοι. Ἔπειτα ἐμεῖς οἱ ζωντανοί, μαζὶ μὲ αὐτοὺς θὰ ἁρπαγοῦμε σὲ νεφέλες γιὰ νὰ συναντήσουμε στὸν ἀέρα τὸν Κύριο καὶ ἔτσι θὰ εἴμαστε πάντοτε μαζί Του.


Μετάφραση στην Αγγλική (από τον ιστότοπο www.glt.xyz και συγκεκριμένα εδώ):

Brethren, I do not want you to be ignorant about those who have fallen asleep, so that you will not grieve like those who have no hope. Because if we believe that Jesus died and rose again, so must we believe that God will bring with Jesus all those who have died believing in him. For this is the Lord's teaching, we tell you: We the living, who survive until the coming of the Lord, will in no way meet him ahead of those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with the shout of command, the Archangel's voice and the trumpet of God. And those who have died believing in Christ will rise first. When we who are still alive and remain on the earth will be caught up with then in the clouds to meet the Lord in the air and remain with him forever.
 
Top