Αναστάσιος Μιχαηλίδης «Σόμπατζης»

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#1
Λίγα γνωρίζω για τον Άρχοντα Πρώτο Δομέστικο του Ναυπλιώτη, Αναστάσιο Μιχαηλίδη. Ο Βουδούρης λέει οτι του προσφέρθηκε η θέση του Λαμπαδαρίου μετά το θάνατο του Βιγγόπουλου αλλά αυτός αρνήθηκε λόγω των πολλών υποχρεώσεων της θέσης του Λαμπαδαρίου. Επίσης λέει οτι ήταν καλός εκκλησιαστικός μουσικός που κατείχε την Πατριαρχική τάξη και παράδοση. Επίσης ξέρουμε οτι καθοδηγούσε τον Πρίγγο και έκανε μαθήματα Πατριαρχικής ερμηνείας στο Στανίτσα στα πρώτα του Πατριαρχικά βήματα. Γνωρίζει κανείς τίποτα περισσότερο για τον κυρ-Αναστάση; Τον συνάντησε κανείς από σας; Έχετε ηχογραφήσεις του;

ευχαριστώ,
Δημήτρης
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#2
Βιογραφία και ηχογραφήσεις του κυρ-Αναστάση από το Κέντρο Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων του κ. Χρήστου Τσιούνη.

http://www.music-art.gr/content/view/24/35/lang,el/

Λίγα έχω ακούσει από τον ψάλτη αυτό παρ'όλαυτά είναι από τους πιό σημαντικούς που έχω ακούσει (προσωπική άποψη). Θα ήταν ευχής έργο να διαδοθούν και άλλες ηχογραφήσεις του για ώφελος όλων.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#3
Τί γνώμη έχετε για το ύφος του σε σχέση με τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη και τον Κωνσταντίνο Πρίγγο; Κατά τη γνώμη μου είναι "πολύ κοντά". Ίσως περισσότερο από κάθε άλλον που έχω ακούσει. Χωρίς να κάνει στυγνή μίμηση. Τί νομίζετε;
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Μεταφέρω τη βιογραφία και εδώ όπως δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Παραδοσιακών Μουσικών Εκδόσεων, για συζήτηση.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Ἄρχων Α΄ δομέστικος τῆς Μ.Χ.Ε.
(1890-;)
§ 157 Ἀναστάσιος Μιχαηλίδης δομέστικος ἐκ τῆς ἐνορίας Σαλματομπρουκίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅπου ἐγεννήθη τὸ 1890• ἐκ μικρᾶς ἡλικίας διακρινόμενος ἐπὶ καλλιφωνίᾳ καὶ ἔχων ἀγάπην πρὸς τὰ ἐκκλησιαστικὰ δεκαετὴς τὴν ἡλικίαν εἰσελθὼν εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ διατελέσας δεύτερος πατριαρχικὸς κανονάρχος ἐπὶ λαμπαδαρίου Ἀριστείδου καὶ Κωνστ. Κλάββα δευτέρου δομεστίκου, καθ' ἣν ἐποχὴν πρῶτος πατριαρχικὸς δομέστικος ἦτο ὁ Χαρίλαος Φιλανθίδης φοιτήσας ἐπὶ τετραετίαν εἰς τὴν μουσικὴν σχολὴν ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τὸ 1906. Κατὰ πρῶτον ἔψαλεν ἐπὶ τριετίαν ἐν τῷ ἱερῷ ναῷ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Σαλματομπρουκίου• εἶτα εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον τοῦ Ἐδιρνὲ καπί• κατόπιν ἐπὶ τετραετίαν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ χοροῦ ἐν τῷ ναῷ τῆς Παναγίας τοῦ Μουχλίου• στρατευθεὶς ἅμα τῇ ἐκρήξει τοῦ πανευρωπαϊκοῦ πολέμου.

§ 158. Μετὰ τὴν ἀνακωχὴν διατελέσας μικρόν τι διάλειμα ὡς πρῶτος ψάλτης εἰς τὸν Ἅγιον Γεώργιον τοῦ ἁγιοταφικοῦ μετοχίου ἐκ τῆς θέσεως ταύτης κληθείς, τὸ 1918, εἰς τὰ πατριαρχεῖα ὡς δεύτερος πατριαρχικὸς δομέστικος συμψάλλων μετὰ τοῦ λαμπαδαρίου Εὐσταθίου ἐπὶ μίαν δεκαετίαν. Τὸ 1928, προαχθεὶς εἰς πρῶτον πατριαρχικὸν δομέστικον• ὡς τοιοῦτος διατελῶν90 μέχρι τοῦ νῦν χρόνου.

§ 159. Ὁ β΄ δομέστικος Ἀναστάσιος ἔχει φωνὴν μελωδικὴν καὶ ἐκκλησιαστικήν. μεθ' ὅλην τὴν ἀλλοίωσιν ἣν ὑπέστη τὸ ἀρχικὸν αὐτοῦ φωνητικὸν ὄργανον κατὰ τὴν περίοδον τῆς στρατεύσεώς του, διατηρεῖ τὴν ἐκκλησιαστικότητα αὐτοῦ. μιμητὴς τοῦ τρόπου τοῦ ψάλλειν τοῦ πρωτοψάλτου Ἰακώβου Ναυπλιώτου• γνώστης τῆς παραδόσεως τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ• μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ διδασκάλου μόνος παραμείνας ἐκεῖ συνεχιστὴς τοῦ Πατριαρχικοῦ ὕφους καὶ τῆς τηρήσεως τοῦ Τυπικοῦ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας• οὗτινος ἡ συμβολὴ διὰ τὴν διατήρησιν τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως ἐν τῷ μέλλοντι θὰ εἶναι μεγάλης σπουδαιότητος• διότι ἐξ αὐτοῦ πρόκειται νὰ διδάσκωνται οἱ νεώτεροι ἐκκλησιαστικοὶ διδάσκαλοι τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τὴν τάξιν τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ εἰς ὅλα• διδάσκαλος αὐστηρὸς τηρητὴς τῆς πατριαρχικῆς παραδόσεως καὶ τάξεως.

Ἔγραφον ἐν τῇ ἐνορίᾳ Φαναρίου τῆς Κωνσταντίου Πόλεως κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον τοῦ χιλιοστοῦ ἑνεακοσιοστοῦ τεσσαρακοστοῦ σωτηρίου ἔτους
Ἄγγελος δομέστικος

Ἔτσι περιγράφει ὁ Ἄγγελος Βουδούρης τὸν Ἀναστάσιο Μιχαηλίδη, τὸν ἐπωνομαζόμενο «σόμπατζη» ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπαγγέλματός του. Δυστυχῶς, δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ συλλεχθοῦν περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ πρόσωπό του, ἀφοῦ δὲν ἀναφέρεται σχεδὸν πουθενά.

Ὁ Ἀναστάσιος Μιχαηλίδης ἀποτελεῖ τρανὴ ἀπόδειξη τῆς ἱστορίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀφανεῖς ἐκείνους ἥρωες ποὺ ἐργάσθηκαν ἄοκνα καὶ μὲ ζῆλο χωρὶς νὰ ἀναφέρονται πουθενά, ἀλλὰ ἡ ἀξία τους εἶναι ἐξαιρετικὰ μεγάλη, ἀφοῦ ἐπάνω τους στηρίχθηκε ἡ συνέχεια καὶ διαιώνιση τῆς μουσικῆς.

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἄγγελος Βουδούρης –καὶ οἱ πληροφορίες του εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές- ὁ Ἀν. Μιχαηλίδης εἶχε κάποιο φωνητικὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἀπέκτησε στὸ στρατό. Ἴσως γι' αὐτὸ δὲν ἐκρίθη ἄξιος προαγωγῆς καὶ στὴν Πόλη ἔχει διατηρηθεῖ ἡ μνήμη του ὡς βραχνοῦ καὶ δὲν τοῦ ἐδόθη ἡ ἀνάλογη σημασία.

Ὁ Ἀν. Μιχαηλίδης μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἡ μουσικὴ ἰδιοφυΐα ἑνὸς Πρίγγου, μπορεῖ νὰ μὴν εἶχε τὸ ἐξαίσιο φωνητικὸ τάλαντο τοῦ Στανίτσα, ὅμως ὅπως μαρτυροῦν οἱ ἠχογραφήσεις του εἶναι αὐτὴ ταύτη ἡ προσωποποίηση τῆς παραδόσεως και ἡ συνέχεια αὐτῆς ἀφοῦ καθόλου δὲν ξεφεύγει ἀπὸ τὸν τρόπο ψαλσίματος τοῦ Ἰακ. Ναυπλιώτη.

Ὑπηρέτησε στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ ὡς β΄ δομέστικος ἀπὸ τὸ 1918 ἕως τὸ 1928 καὶ ὡς α΄ δομέστικος ἀπὸ τὸ 1928 ἕως τὸ 1947 ὁπότε καὶ ἀπεσύρθη τῆς ἐνεργοῦ δράσεως. Ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς ὄχι μόνο ἡ προσφορά του στὸν Πατριαρχικὸ Ναό, ἀλλὰ κυρίως ἡ μεγάλη προσφορά του στὴν διατήρηση τῆς μουσικῆς παραδόσεως, ἀφοῦ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἔλαβαν χώρα οἱ προσλήψεις τῶν «ἔξωθεν» ἐλθόντων μεγάλων μορφῶν Πρίγγου καὶ Στανίτσα καὶ ὁ Μιχαηλίδης ἀνέλαβε νὰ τοὺς μυήσει στὸ λεγόμενο Πατριαρχικὸ ὕφος.

Ὡς ἐκ τούτου, θὰ τολμοῦσε κανεὶς ἀδιαμφισβήτητα νὰ πεῖ πὼς ὁ Ἀν. Μιχαηλίδης, ὑπῆρξε διδάσκαλός των εἰδικὰ δὲ τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα ἀφοῦ ὁ Πρίγγος εἶχε κάνει καὶ ἕνα μικρὸ διάστημα ὡς β΄ Δομέστικος στὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ (1911-1913). Ἡ προσφορά του αὐτὴ εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλη διότι αὐτὸς ἀποτελεῖ τὸν συνδετικὸ ἐκεῖνο κρίκο ποὺ δὲν ἐπέτρεψε τὸ σπάσιμο τῆς ἁλυσίδας τῆς φωνητικῆς παραδόσεως καὶ τὴν διατήρησή της.

Κάποιος ἐκ τῶν μουσικοφίλων στὴν Κων/λη –'εργολάβος τὸ ἐπάγγελμα- ἴσως μετὰ τὴν ἀποχώρησή του– κατὰ τὴν γνώμη μας πολὺ μετὰ ἀφοῦ τὰ πρῶτα μουσικὰ μηχανήματα ἐγγραφῆς ἐμφανίστηκαν τὸ 1955 – εἶχε τὴν ἰδέα νὰ τὸν φωνάζει σπίτι του καὶ νὰ γράφει ὅλα τὰ μαθήματα τὰ ὁποῖα ἤθελε νὰ παραδώσει στὸν γιό του γιὰ νὰ γίνει ψάλτης. Ἔτσι, φώναξε τὸν Μιχαηλίδη καὶ κατεγράφησαν τὰ πάντα κατὰ τὸ ἀκραιφνῶς μουσικὸ ὕφος τοῦ Ἰακ. Ναυπλιώτου. Ὅπως ὅμως συμβαίνει συνήθως σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις «'επελθὼν γὰρ ὁ θάνατος ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται». Ὁ γιός του βέβαια δὲν ἔγινε ψάλτης καὶ μὲ τὸν θάνατό του χάθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα ἀρχεῖα τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς παραδόσεως, χαρακτηριστικὰ κομμάτια τῆς ὁποίας ἀντιπροσωπεύει τὸ μικρὸ δεῖγμα ἠχογραφήσεων.

Τὸ 1963 ἐπίσης ὑπῆρξε μία «μόδα» νὰ ἐπισκέπτονται τὴν Κων/λη κάποιοι ὀνομαστοὶ πρωτοψάλτες τῆς Ἑλλάδας καὶ νὰ ψάλλουν σὲ διάφορους ναούς. Σὲ μία ἀπ' αὐτὲς τὶς παρουσίες παρευρέθη καὶ ὁ γέρων πλέον Ἀναστ. Μιχαηλίδης –μέχρι ἐκεῖνα τὰ χρόνια γνωρίζουμε τὴν παρουσία του- καὶ ἐνῷ ὅλο τὸ πλῆθος χειροκροτοῦσε, αὐτὸς μόνος ἔμεινε ἀτάραχος λέγοντας μάλιστα «τί πράγματα εἶναι αὐτά; Ἀπαράδεκτα». Τοῦτο προκάλεσε τὴν ἔκπληξη τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροψάλτου ὁ ὁποῖος χρόνια μετὰ θυμούμενος τὸ γεγονὸς καὶ ἔμπλεως ἐγωϊσμοῦ ἔλεγε: «Βρέθηκε ἐκεῖ καὶ ἕνας «σόμπατζης» νὰ μοῦ πεῖ τί λέω».

Αὐτὴ εἶναι ἡ μουσικὴ ἀξία τοῦ Ἀναστάσιου Μιχαηλίδη γνωστοῦ ὡς «δομέστικου» ἀπὸ πολλὰ χρόνια ὑπηρεσίας του ὡς δομεστίκου καὶ ἔτσι (ἐκ τοῦ ἀκούσματος) ἀπαντᾶται καὶ ἡ δική μου ἀπορία στὴν μικρὴ ἔρευνά μου ὅτι «αὐτὸς εἶναι μία γενιὰ πίσω τοῦ Στανίτσα καὶ τοῦ Πρίγγου» στὸ τὶ σημαίνει μουσικὴ γενιά.

Ἠχογραφήσεις
Γιὰ τὶς ἠχογραφήσεις εὐχαριστῶ τοὺς πρωτοπρεσβυτέρους Σεραφεὶμ Φαράσογλου καὶ Νικόλαο Ἰωσηφίδη γιὰ τὴν εὐγενικὴ προσφορὰ ἐκ τοῦ ἀρχείου των.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#5
Τὸ 1963 ἐπίσης ὑπῆρξε μία «μόδα» νὰ ἐπισκέπτονται τὴν Κων/λη κάποιοι ὀνομαστοὶ πρωτοψάλτες τῆς Ἑλλάδας καὶ νὰ ψάλλουν σὲ διάφορους ναούς. Σὲ μία ἀπ' αὐτὲς τὶς παρουσίες παρευρέθη καὶ ὁ γέρων πλέον Ἀναστ. Μιχαηλίδης –μέχρι ἐκεῖνα τὰ χρόνια γνωρίζουμε τὴν παρουσία του- καὶ ἐνῷ ὅλο τὸ πλῆθος χειροκροτοῦσε, αὐτὸς μόνος ἔμεινε ἀτάραχος λέγοντας μάλιστα «τί πράγματα εἶναι αὐτά; Ἀπαράδεκτα». Τοῦτο προκάλεσε τὴν ἔκπληξη τοῦ ἐν λόγῳ ἱεροψάλτου ὁ ὁποῖος χρόνια μετὰ θυμούμενος τὸ γεγονὸς καὶ ἔμπλεως ἐγωϊσμοῦ ἔλεγε: «Βρέθηκε ἐκεῖ καὶ ἕνας «σόμπατζης» νὰ μοῦ πεῖ τί λέω».

Ο ψάλτης αυτό ήταν ο κ.Μ.Χατζημάρκος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ.Δ.Παϊκοπούλου, σε μια συνέντευξη στην εκπομπή του κ.Λ.Αγγελόπουλου, "Από την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση" στην ΕΡΑ2.
;)
Μπορείτε να τις βρείτε εδώ: Α' Μέρος - Β' Μέρος
 

vagelis

Antonia Xristoforaki Linardaki.
#6
1ον : Οντως ο Μιχαηλιδης Αναστασιος ή ''σομπατζης'' ἠ ''σομπασης'' (επειδη το
επαγγελμα του ηταν να φτιαχνει σομπες) , ηταν ενας πολυ καλος ψαλτης . συνεχιστης του υφους του Ναυπλιωτη . Και οντως οταν το 1939
προσεληφθη ο Στανιτσας ως Αρχων Λαμπαδαριος στον πατριαρχικο ναο , του
εκανε κατ'ιδιαν μαθηματα για τον τροπο του ψαλλειν μεσα στον πατριαρχικο
ναο , τροπο που δεν ακολουθουσαν εν πολλοις οι εξωπατριαρχικοι Κων-τες
ψαλτες . Επισυναπτω ''κεκραγαριον'' με τον Αν. Μιχαηλιδη , ο οποιος λογω
καποιας βραχναδας που απεκτησε απο κρυολογημα στον στρατο , ηταν καπως
παραγκωνισμενος (αδικημενος) .
2ον : Ηταν οντως ο Χ''Μαρκος ο οποιος σε ηλικια 36 περιπου ετων εδωσε στην
Κων-λη (1963 στο δημαρχιακο θεατρο Περαν οπως φαινεται και απο την προλογηση της συναυλιας την οποια επισυναπτω) προσωπικη συναυλια (εψαλλε δηλαδη μονος του !!! ολη την συναυλια) .
Επισυναπτω απο τα ψαλλομενα το ''Εις το μνημα Σε επεζητησεν .. '' .
 

Attachments

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#7
Να'σαι καλά κ. Βαγγέλη. Αν βρείς και άλλα του Μιχαηλίδη στείλε. Είναι θησαυρός.

Δημήτρης
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
#10
Είχα ακούσει ότι όταν στην Πόλη ζήτησαν από τον Χ''Μάρκο να πει ένα χερουβικό έντεχνο, είπε προς έκπληξη όλων το σύντομο του Π. Λαμπαδαρίου, αλλά το απέδωσε καλά.
Αν το έχει κανείς ας το φέρει.
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
#12
Αν κάποιος έχει παραπάνω ηχογραφήσεις του Μιχαηλίδη, θα τον παρακαλούσα να τις μοιραστεί μαζί μας. Πραγματικά είναι θησαυρός οι ηχογραφήσεις του! Άλλο πράγμα...

Θα πρότεινα επίσης Δημήτρη αν μαζευτούν κάμποσες, να γίνει και ιδιαίτερη σελίδα στο analogion.com που να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#13
Αν κάποιος έχει παραπάνω ηχογραφήσεις του Μιχαηλίδη, θα τον παρακαλούσα να τις μοιραστεί μαζί μας. Πραγματικά είναι θησαυρός οι ηχογραφήσεις του! Άλλο πράγμα...
+1

Θα πρότεινα επίσης Δημήτρη αν μαζευτούν κάμποσες, να γίνει και ιδιαίτερη σελίδα στο analogion.com που να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση.
Είναι στο πρόγραμμα! Θέλω να φτιάξω εδώ και καιρό έστω και με λίγες ηχογραφήσεις που είχαμε. Αν υπάρχουν και άλλες θα ήταν ευχής έργο να ανεβούν τα "Άπαντα" του Μιχαηλίδη όπως κάναμε και του Ναυπλιώτη στο Αναλόγιον. Ευχαριστώ όλους όσους έχουν ανεβάσει ώς τώρα ηχητικό υλικό ή πληροφορίες.
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#14
Σελίδα αφιέρωμα στον κυρ-Αναστάση δημοσιεύτηκε.

http://www.analogion.com/Michaelidis.html

Εάν έχετε άλλες πληροφορίες σχετικές στείλτε να τις αναρτήσουμε εκεί. Είναι κρίμα τέτοιοι ψάλτες να μένουν άγνωστοι.
 

nikosthe

Νίκος Θεοτοκάτος
#15
Ω ρε σεις, τώρα είδα τη συζήτηση αυτή, δεν έχετε αυτά τα λίγα του Μιχαηλίδη που κυκλοφορούν; Ε τότε τι τα κρατάω;; Λέει κανόνες-κανόνι!! Και όχι μόνο... Πάρτε να θαυμάσετε το μεγαλείο της απλότητας!
 

Attachments

#17
Καλά ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Ο άνθρωπος εκείνος το 63' έγραψε τόσα πράγματα και χάθηκαν. Κρίμα, κρίμα. Από τα λίγα που άκουσα ενθουσιάστηκα με τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη. μακάρι να βρεθούν με κάποιο τρόπο αυτές οι ηχογραφήσεις. Θα ήταν πολύ μεγάλο κέρδος για τη μουσική μας.
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#18
Καλά ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Ο άνθρωπος εκείνος το 63' έγραψε τόσα πράγματα και χάθηκαν. Κρίμα, κρίμα. Από τα λίγα που άκουσα ενθουσιάστηκα με τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη. μακάρι να βρεθούν με κάποιο τρόπο αυτές οι ηχογραφήσεις. Θα ήταν πολύ μεγάλο κέρδος για τη μουσική μας.
Δε χάθηκαν. Τα έχει αυτός που τα έγραψε. Αλλά σιγά μην τα ακούσουμε ποτέ...
 

nicos

Νικόλαος Κουμαραδιός
#19
Το Η' Εωθινό που λέει είναι δικό του ή μου φαίνεται; :cool:
Απ'ότι έχω ακούσει και απο τα υπόλοιπα, έχει εν μέρει το ύφος του Ναυπλιώτη, αλλά πιστεύω περισσότερο ακολουθεί τον Πρίγγο.
 
Last edited:

Lakedaimonios

Ευάγγελος Θεοδώρου
#20
Επανέρχομαι στο θέμα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Απλά θέλω να καταθέσω τον εντυπωσιασμό μου για έναν υπέροχο ψάλτη, που ευτυχώς, έφτασε στα αυτιά μας έστω και με αυτό το λίγο. Άσχετα απο την ηλικία κατα την οποία έγιναν οι ηγογραφήσεις, μπορεί κανείς να διακρίνει ξεκάθαρα μια ηρεμία, μια απλότητα, μια αρχοντιά στο ψάλσιμό του. Ποτάμι που ρέει είναι χωρίς καμία προσπάθεια επίδειξης, χωρίς εντυπωσιασμούς. Απλός, αρχοντικός, μεστός.

Τελικά ο θυμόσοφος λαός μας έχει πάντα δίκιο. Με όποιον δάσκαλο καθήσεις τέτοια γράμματα τα μάθεις...
 
Top