Ακολουθία του Μνημοσύνου στην σύγχρονη ενοριακή πράξη

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Κατόπιν προτροπής του σεβαστού π. Μαξίμου ανοίγω αυτό το θέμα, δεδομένης και της προϋπηρεσίας μου σε κοιμητηριακό ναό....

Η κατάσταση στις μεγαλουπόλεις μας είναι λίγο ως πολύ γνωστή, ιδίως στα κοιμητήρια :( Οι διοικούντες (εκ των οποίων δεν εξαιρούνται οι επίσκοποι οι οποίοι συχνά χοροστατούν- ή ακόμη χειρότερα στέλνουν άλλον σχολάζοντα ή εξωκλιματικό επίσκοπο να χοροστατήσει λαμβάνοντας ποσοστά :mad:) γνωρίζουν την υφιστάμενη κατάσταση αλλά δεν βλέπω να κάνουν κάτι...

Θα αναφερθώ στη σύγχρονη λειτουργική πράξη των Ορθοδόξων Εκκλησιών Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

Στη Ρουμανία τα μνημόσυνα τελούνται ΣΑΒΒΑΤΟ μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας. Γίνεται μια τελετή (αυτό που στα κοιμητήρια ονομάζουμε "ομαδικό μνημόσυνο"). Μεμονωμένα μνημόσυνα με ακριβούς στολισμούς κλπ. είναι άγνωστα εκεί. Εκτός από τα κόλλυβα και τη φωτογραφία του κεκοιμημένου υπάρχουν ίσως λουλούδια σε κάποιο βάζο. Η ακολουθία είναι όντως συντετμημένη, διασώζει όμως ικανά στοιχεία της αρχέγονης ακολουθίας (το αλληλούϊα με το απολυτίκιον και το θεοτοκίον στην αρχή, όλα τα ευλογητάρια, 2-3 ειρμούς του κανόνα κλπ.) Για ακριβές διάγραμμα των ψαλλομένων πρέπει να δω κάποιες σημειώσεις που έχω σπίτι...

Στη Βουλγαρία τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά: τα μνημόσυνα τελούνται μεμονωμένα την ημέρα και ώρα που διευκολύνει την οικογένεια (π.χ. Δευτέρα απόγευμα). Σχεδόν όλοι τελούν τα μνημόσυνα στο ναό (ακόμη και εξάμηνα, διετίας κλπ.) Εδώ υπάρχει μια κάποια εκκοσμίκευση: πόσοι ιερείς θα λάβουν μέρος, χορωδία (αλλού ευρωπαϊκή, αλλού βυζαντινή :wink:) Αυτά βεβαίως ισχύουν στη Σόφια και σε μικρότερο βαθμό σε άλλες πόλεις, στα χωριά της Ροδόπης και αλλού τα μνημόσυνα τελούνται όλα με θ. λειτουργία. Και εδώ η ακολουθία έχει περισσότερα τροπάρια και τελειώνει με αναγνώσματα- απόστολο και ευαγγέλιο εις κεκοιμημένους ανάλογα την ημέρα. Για ακριβές διάγραμμα των ψαλλομένων πρέπει να δω κάποιες σημειώσεις που έχω σπίτι...
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Η τυπική διάταξη του μνημοσύνου στη Ρωσία και στις ρωσικές ενορίες της διασποράς έχει ως εξής:
- Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν …
- Τρισάγιον.
- Αἴτησις.
- Ἀλληλούια εἰς ἦχον πλ. τοῦ δ' μετὰ τῶν στίχων Μακάριοι οὓς ἐξελέξατο, καὶ Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν …
- Ὁ βάθει σοφίας … Δόξα … Ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα … Καὶ νῦν … Σὲ καὶ τεῖχος …
- Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια.
- Αἴτησις.
- Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν … Δόξα … Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ … Καὶ νῦν … Ὁ ἐκ Παρθένου …
- Κανὼν ἀναστάσιμος εἰς ἦχον πλ. β', Ὡς ἐν ἠπείρῳ, μετὰ στίχων (Ἀνάπαυσον Κύριε τὴν ψυχὴν/τὰς ψυχὰς τοῦ δούλου/τῆς δούλης/τῶν δούλων σου - Δόξα - Καὶ νῦν) καὶ τροπαρίων (3 ἢ 4 ἀναλόγως). Μετὰ τὴν 6ην ᾠδήν, ὁ 6ος εἱρμὸς ὠς καταβασία, Κονδάκιον καὶ Οἶκος. Μετὰ τὴν 9ην ᾠδήν, ἐκφωνεῖ ὁ ἱερεὺς Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτός, καὶ ψάλλεται Τὰ πνεύματα καὶ αἱ ψυχαὶ τῶν δικαίων αἰνέσουσί Σε Κύριε, μετὰ τοῦ 9ου εἱρμοῦ ὡς καταβασίας.
- Τρισάγιον, Πάτερ ἡμῶν.
- Τὰ 4 τροπάρια Μετὰ πνευμάτων δικαίων …
- Αἴτησις.
- Σοφία, Τὴν τιμιωτέραν, Δόξα Καὶ νῦν, Κύριε ἐλέησον τρίς, Εὐλόγησον
- Ὁ ἱερεύς: Ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν …
- Αἰωνία ἡ μνήμη τρίς.
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι γράφοντας στο προηγούμενό μου μήνυμα ''Κανὼν ἀναστάσιμος εἰς ἦχον πλ. β', Ὡς ἐν ἠπείρῳ'' εννοούσα το εξής: ψάλλονται μεν οι ειρμοί του αναστάσιμου κανόνος εἰς ἦχον πλ. β', Ὡς ἐν ἠπείρῳ κτλ., ωστόσο τα τροπάρια του κανόνος είναι νεκρώσιμα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι γράφοντας στο προηγούμενό μου μήνυμα ''Κανὼν ἀναστάσιμος εἰς ἦχον πλ. β', Ὡς ἐν ἠπείρῳ'' εννοούσα το εξής: ψάλλονται μεν οι ειρμοί του αναστάσιμου κανόνος εἰς ἦχον πλ. β', Ὡς ἐν ἠπείρῳ κτλ., ωστόσο τα τροπάρια του κανόνος είναι νεκρώσιμα.
Ἐγώ θεώρησα ὅτι ἐκ παραδρομῆς γράψατε ἀναστάσιμος ἀντί ἀναπαύσιμος. Οἱ κανόνες χαρακτηρίζονται, ὄχι ἀπό τούς εἱρμούς -πού εἶναι κοινοί-, ἀλλά ἀπό τό περιεχόμενο τῶν τροπαρίων, ὅπως κανών -τοῦ ἁγίου -τῆς ἑορτῆς -νεκρώσιμος κ.λ.π..

Εὐχαριστοῦμε κι ἐσᾶς καί τόν Παναγιώτη (περιμένουμε κι ἄλλα) γιά τούς τύπους τῶν Μνημοσύνων στή Σλαβική παράδοση. Παράδοση πού πῆραν ἀπό τή ΜτΧΕ κι ἐμεῖς τήν ἔχουμε σήμερα σέ σμίκρυνση.
Ἡ προέλευση τῶν παραπάνω διατάξεων εἶναι κολοβωμένος τύπος τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος πού ὑπάρχει στό Πεντηκοστάριο.
Ὅλα τά σπουδαῖα γι᾿ αὐτό τό θέμα τά παρέχει ὁ μακαριστός Φουντούλης στήν Ἀκολουθία Μνημοσύνου, Θέματα Εὐχολογίου, Κείμενα Λειτουργικῆς.
Στό ΤΜΕ ἡ μόνη ἀναφορά σέ μνημόσυνο (καί τύπο μνημοσύνου) ὑπάρχει (καί στηρίζεται) στίς παραγράφους 9, 30 καί 34 τοῦ Τριῳδίου καί στήν 46 τοῦ Πεντηκοσταρίου (πού πρόκειται γιά τρισάγιο βέβαια). Ὁ τύπος τοῦ Μνημοσύνου, ὅπως τόν ξέρουμε δέν ὑπάρχει στό ΤΜΕ. Ὑπάρχει στό Μικρόν Εὐχολόγιον τῆς Ἀ.Δ.. Ἐκεῖ προβλέπεται ψαλμωδία στίχων τοῦ Ἀμώμου στό Κοινωνικό (;), ὄχι βέβαια τήν Κυριακή.
Γιά τήν τέλεση Μνημοσύνων τίς Κυριακές ὑπῆρξε καί ὑπάρχει προβληματισμός.
Στό Ἅγιον Ὄρος τελεῖται τό Μνημόσυνον ἀπό ἰδιαίτερη φυλλάδα.

Ὑπάρχει ἰδιαίτερος προβληματισμός γι᾿ αὐτά καί ἄλλα σχετικά μέ τά Μνημόσυνα, καί πιστεύω ὅτι θά κατατεθοῦν ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Η εξέλιξη του μνημοσύνου σε πεντάλεπτη τελετή είναι δυστυχώς φαινόμενο των μεγαλουπόλεων, όπου η έννοια της κοινότητας και της ενορίας δεν υπάρχει :(

Όταν οι περισσότεροι ενορίτες είναι μόνον γεωγραφικά ενορίτες επιλέγουν το ναό του κοιμητηρίου για κηδείες και μνημόσυνα επειδή τους φαίνεται το πιο λογικό. Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των τελετών να είναι πολλές μέρες διψήφιος και ο χρόνος περιορισμένος. Οι ιερείς που είναι εκεί με απόσπαση δεν γνωρίζουν την οικογένεια και το προσωπικό του ναού το ίδιο...
(και σκέψου να πρέπει σε μια μέρα να κάνεις 14 κηδείες ή 21 μνημόσυνα!)

Στα περισσότερα κοιμητήρια ακόμη και οι ναοί είναι δημοτικοί και συνεπώς τον κύριο λόγο τον έχει η ασεβής δημοτική αρχή η οποία ενδεχομένως λόγω πολιτικής τοποθέτησης να είναι υπέρ της καύσης των νεκρών, χαίρει όμως και αγάλλεται διότι έχει λίαν προσοδοφόρο κοιμητήριο εντός του δήμου που διοικεί (δεν έχουν όλοι οι δήμοι κοιμητήρια) :rolleyes:

Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση χρειάζονται οδυνηρά μέτρα αφού θα θιγούν τα συμφέροντα πολλών (δήμου, γραφείων τελετών κλπ κλπ)
 

μάρκελλος

Μάρκελλος Πιράρ, Γενικός συντονιστής
Ἐγώ θεώρησα ὅτι ἐκ παραδρομῆς γράψατε ἀναστάσιμος ἀντί ἀναπαύσιμος. Οἱ κανόνες χαρακτηρίζονται, ὄχι ἀπό τούς εἱρμούς -πού εἶναι κοινοί-, ἀλλά ἀπό τό περιεχόμενο τῶν τροπαρίων, ὅπως κανών -τοῦ ἁγίου -τῆς ἑορτῆς -νεκρώσιμος κ.λ.π.


Σεβαστέ Πάτερ Μάξιμε, αυτό όντως εννοούσα αλλά κακώς το διατύπωσα. Ευχαριστώ.
 

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
[Σημείωμα Συντονιστή.
το μήνυμα αυτό ,καθώς και όσα ακολουθούν,μεταφέρθηκαν σε αυτή τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει νωρίτερα.]


......μη!!! περιμένετε!!!! Αναζήτησα τα threads για θεμτα μνημοσύνου αλλά έπεσα πάνω σε κάτι ογκολιθικής διαμέτρυ αναστήματα και διατυπώσεις που ούτε μετά από 40 χρόνια ενδελεχής μελέτης θα έχω τη δυνατότητα να ψηλαφίσω.....

Σε σχέση πάντα με το "ελληνικό" τυπικό:

Τα μνημόσυνα μπορούν να γίνονται τις Κυριακές; αν όχι τότε έστω ναι και συνεχίζω:

Αποτελούν μέρος της λειτουργίας οι πρέπει να τελούνται μετά το πέρας της;

Αν πρέπει να τελούνται κατα τη διάρκεια της λειτουργιας κάπου πήρε το μάτι μου (και αν δεν το έχει πάρειτο δικόσας θα ψάξω να το βρω) ότι πρεπέι να τελούνται μετά το "ειη το όνομα": Λέμε και ευλογητάρια; Δηλαδή στην ιδια αναστάσιμη ημερα λέμε ευλογηταρια δύο φορές και μάλιστα τη μια νεκρώσιμα;;; και γιατί όχι, εδώ τελούμε όλοκληρο μνημόσυνο;

Ευχαριστώ!!!!!
 
Last edited by a moderator:

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Καλά τι θέμα άνοιξες αδελφέ?...θέλεις να σκοτωθούμε όλοι αναμεταξύ μας?...η μήπως νομίζεις ότι θα βγάλουμε άκρη?...:eek:
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Λόγω της πολυετούς μου ενασχόλησης με το σπορ των μνημοσύνων και των συναφών τελετών και της πενταετούς αλήστου μνήμης υπηρεσίας μου σε κοιμητηριακό ναό θα μπορούσα να γράψω πολλά, αλλά με αυτολογοκρίνω... :rolleyes:
 

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
Αμεση άρση της λογοκρισίας.... δώστε από τη πολυετή σας πείρα.... και αμα φαγωθούμε ας φαγωθούμε εν αγάπη Χριστού..
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Αφού το ζήτησες! Έκανα άνω των 15 μνημοσύνων Κυριακή των Βαΐων, έκανα μνημόσυνο Μ. Σάββατο πρωί, έκανα διάφορα συνευδοκών όπως ο Σαύλος στο λιθοβολισμό του Στεφάνου αφού το εισόδημα δεν ήταν ευκαταφρόνητο- τι να λέω τώρα...
Βέβαια σε ένα κοιμητήριο που εξυπηρετεί 5-6 δήμους (αρκετών χιλιάδων κατοίκων έκαστος) και με δεδομένη την έλλειψη ενοριακής συνείδησης τι περιμένεις;;; Στα κοιμητήρια διαπλέκονται τα συμφέροντα της τοπικής μητροπόλεως, του δήμου, των γραφείων τελετών και άλλων πολλών. Νομίζω ότι σε ένα ενοριακό ναό η κατάσταση ελέγχεται ευκολότερα (αν και σε μερικούς ενοριακούς ναούς τα μνημόσυνα είναι φευ το σταθερό έσοδο αυτών εφόσον λόγω ελλείψεως σκάλας και άλλων ντεκόρ δεν έχει μυστήρια)....
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Διαγραφή μηνύματός μου πού περιεῖχε αἴτημα γιά μετακίνηση μηνυμάτων.
Εὐχαριστῶ τήν Μαγδαληνή γιά τήν ἀνταπόκρισή της στό αἴτημά μου γιά τακτοποίηση τοῦ θέματος.
 
Last edited:

georgiosben

Γιώργος Μπενέτσης
Αγαπητοί φίλοι τί να λέμε εγώ στην ενορία μου έκανα 2 μνημόσυνα προχθές την Κυριακή της Πεντηκοστής!!!!! Αν είναι ποτε δυνατόν. Και το πιο ωραίο οταν είπα στο προϊστάμενο ιερέα «μα καλά βάλατε μνημοσυνο σήμερα» μου απάντησε «μα έχουν κι άλλες εκκλησίες σήμερα». Και το αποκορύφωμα οτι ψάλαμε καιι τον ''Αμωμον'' γιατί όταν επιχειρησα να πω έστω το Κοινωνικό της ημέρας μόνο που δεν με έφαγαν ζωντανό.
 

petrosgrc

Πέτρος Γαλάνης
Να απαντήσω συνοπτικά σχετικά με την τάξη του μνημοσύνου:

1. Μνημόσυνα υποχρεωτικά τελούνται στην εκκλησία μας στις 3, 9, 40 μέρες (με θεολογικό συμβολισμό για το κάθε ένα) και ετήσιο. Από εκεί και πέρα όποιος θέλει να κάνει μνημόσυνο, δεν το εμποδίζει η εκκλησία (Έτσι λέει το πηδάλιο)

2. Το μνημόσυνο, κανονικά (ως πένθιμη ακολουθία), τελείται κυρίως το Σάββατο πρωί και όχι Κυριακή που είναι αναστάσιμη ημέρα. Επίσης δεν τελείται από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά αλλά και τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές αλλά και εορτή αγίων όπου η ακολουθία είναι πανηγυρική. Αξίζει εδώ να σας παραπέμψω στο γνωστό σε όλους εγκόλπιο του αναγνώστου το οποίο έχει ειδική ακολουθία του Σαββάτου με νεκρώσιμο χαρακτήρα όταν δεν υπάρχει κάποια εορτή (όλα αυτά τα εξηγεί ο Αθ. Πάριος, ένας από τους «Κολλυβάδες», δηλ. τους φιλοκαλικούς Πατέρες του 18ου αιώνος).

3. Το μνημόσυνο είναι ξεχωριστή ακολουθία και δεν τελείται συνημμένα με τη θεία Λειτουργία. Η παρανόηση αυτή θεωρώ ότι έχει γίνει λόγω του ότι το ουσιαστικό μνήμόσυνο γίνεται την ώρα της προσκομιδής, όταν ο ιερέας μνημονεύει το όνομα του κεκοιμημένου (μάλιστα λέγεται ότι εκείνη την ώρα, όση έχουν κολαστεί, ανακουφίζονται για λίγο). Η ακολουθία του μνημόσυνου αυτή καθεαυτή είναι περισσότερο μια ακολουθία παρηγορητική προς τους συγγενείς αλλά και ένας τρόπος να δείξουμε την πίστη μας στο Θεό ο οποίος είναι τώρα πια μόνος κύριος της τύχης του κεκοιμημένου.

4. Η άμωμος (η οποία κανονικά διαβάζεται στον Όρθρο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ψαλεί στο κοινωνικό. Αυτά κατ' εμέ είναι μοντερνισμοί που αποσκοπούν απλώς και μόνο στο να ευχαριστήσουμε τον κόσμο.

Δυστυχώς ήδη από το 18ο αιώνα (αρχίζοντας δυστυχώς από το Άγιον όρος), ατόνησε η Εκκλησιαστική τάξη σε πολλά σημεία με αποτέλεσμα να βλέπουμε τις καταστάσεις που μας περιέγραψε ο Παναγιώτης.

σημ. Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν βέβαια για το απλό τρισάγιο το οποίο γίνεται οποτεδήποτε.

Ελπίζω να σας βοήθησα
 
Last edited:

Hristakis

Παμπάλαιο φθορικό μέλος
Αγαπητοί φίλοι τί να λέμε εγώ στην ενορία μου έκανα 2 μνημόσυνα προχθές την Κυριακή της Πεντηκοστής!!!!! Αν είναι ποτε δυνατόν. Και το πιο ωραίο οταν είπα στο προϊστάμενο ιερέα «μα καλά βάλατε μνημοσυνο σήμερα» μου απάντησε «μα έχουν κι άλλες εκκλησίες σήμερα». Και το αποκορύφωμα οτι ψάλαμε καιι τον ''Αμωμον'' γιατί όταν επιχειρησα να πω έστω το Κοινωνικό της ημέρας μόνο που δεν με έφαγαν ζωντανό.
Ορισμένων η ζωή έχει καταντήσει ρουτίνα και έτσι χτυπάνε κάρτα και φέυγουν για να μην πλήξουν...και μη χειρότερα...
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
[Σημείωμα Συντονιστή.
το μήνυμα αυτό ,καθώς και όσα ακολουθούν,μεταφέρθηκαν σε αυτή τη συζήτηση που είχε ξεκινήσει νωρίτερα.]
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Magdalene : Σήμερα στις 17:44. Αιτία: Συντονισμός.
Εὐχαριστῶ τήν Μαγδαληνή γιά τήν τακτοποίηση τῶν μηνυμάτων στό θέμα πού ἤδη εἶχε ἀνοιχθεῖ καί ἀνεμένετο αὐτός ὁ προβληματισμός πού ὀρθῶς προέκυψε καί θά συνεχισθεῖ.
Τελικά ἄν καί ὁ Βασίλης ἄνοιξε παρα-θέμα μέ τίτλο "Μνημόσυνα.....για χαμηλό επίπεδο" μέ ἄλλο πνεῦμα, τελικά δικαιώνεται γιά τό χαμηλό ἐπίπεδο καί τό κατάντημα τῶν Μνημοσύνων ἀπό τά πολύ ὀρθῶς καταγγελόμενα ἀπό τά σεβαστά μέλη.
 
Last edited:

Bασίλης

Παλαιό Μέλος
Το "χαμηλό" επίπεδο το είπα για την αφεντιά μου που δεν καταλαβαίνω..... αλλά εξ'οσον κατάλαβα με εννοήσατε....

Λοιπόν: ΕΣΤΩ οτι κάνουμε μνημόσυνα τη Κυριακή!!!!!!!!

1. Πρέπει να λέμε Ευλογητάρια η να καταλιμπάνονται;;;
2. Σε μια από τις δεήσεις του ιερέα-δακόνου που τελειώνει σε "αιτησώμεθα"(δεν τη θυμάμαι ακριβώς) απαντώ με Παράσχου κύριε... Είναι σωστό ή αυθαιρετώ;;;
3. λόγω μνημοσύνου πρέπει να ειπω΄θεί κοντάκιο Μνησθητι Κύριες πριν το τρισάγιο ύμνο;

Πετρο να στε καλά... διελευκάνατε πολλά!!!! Πολύχρονος!!!!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Λοιπόν: ΕΣΤΩ οτι κάνουμε μνημόσυνα τη Κυριακή!!!!!!!!
Δυστυχῶς εἶναι κάτι τό ἀναπόφευκτο. Θά πρέπει ὅμως νά τελοῦνται ἀποσυνδεδεμένα ἀπό τή θ. λειτουργία, ὅπως γράφτηκε, καί ὅμως ὑποστηρίζει καί ὁ μακαριστός Φουντούλης.
1. Πρέπει να λέμε Ευλογητάρια η να καταλιμπάνονται;;;
Ὁ παγιωθείς τύπος τοῦ Μνημοσύνου (βλ. μήνυμα #5) τά προβλέπει, ἄρα τά λέμε. Μή τό συνδέεις μέ τόν ὄρθρο τῆς Κυριακῆς, οὔτε μέ αὐτήν τήν Κυριακή μέ τήν ὁποία κακῶς συνδέθηκε τό Μνημόσυνο, ὅπως γράφτηκε.
2. Σε μια από τις δεήσεις του ιερέα-δακόνου που τελειώνει σε "αιτησώμεθα"(δεν τη θυμάμαι ακριβώς) απαντώ με Παράσχου κύριε... Είναι σωστό ή αυθαιρετώ;;;
Σωστό !
3. λόγω μνημοσύνου πρέπει να ειπωθεί κοντάκιο Μνησθητι Κύριε πριν το τρισάγιο ύμνο;
Προβλέπεται· εἶναι ἀπολυτίκιο καί ὄχι κοντάκιο καί λέγεται πρό τοῦ ἀπολυτικίου τοῦ Ναοῦ, ὅταν προβλέπεται ἀπολυτίκιο Ναοῦ.
Αὐτό εἶναι ἕνα πρακτικό ἀξίωμα τυπικοῦ καί γιά τό πότε τελοῦμε Μνημόσυνα.
 
Top