Αγίας Ευφημίας 16 Σεπτεμβρίου

Ως μη ιεροψάλτης είμαι αρκετά άσχετος περί το τυπικόν, γι' αυτό θα ήθελα να ερωτήσω τα εξής:
α) Τα μουσικά βιβλία του Πρίγγου και της Μ. Κυψέλης έχουν στον Όρθρο το δοξαστικόν "Εκ δεξιών του σωτήρος". Φαντάζομαι ότι παραλείπουν ως ευκόλως εννοούμενο το "Και νυν" της εορτής του Σταυρού. Στην ιστοσελίδα με τα λειτουργικά κείμενα βλέπω μετά το "Και νυν" της εορτής τρία στιχηρά απόστιχα, ένα "Δόξα" και ένα "Και νύν". Τι γίνεται; Ψάλλονται αυτά; Τα μηναία της Α.Δ. τι λένε;
β) Το δοξαστάριον του Πρίγγου έχει ως απολυτίκιον το "Λίαν εύφρανα"ς τους ορθοδόξους", ενώ στην ιστοσελίδα βλέπω το "Η αμνάς σου, Ιησού". Τι λένε τα μηναία της Α.Δ. Ποιο είναι το ορθό;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Λησμονεῖτε ὅτι ἑορτάζεται δύο φορές τόν χρόνο. Μάλιστα ἡ μνήμη τῆς 11ης Ἰουλίου [ἐδῶ] εἶναι ἐκτενέστερη σέ ὑμνογραφία καί περισσότερον ἑορτάσιμος. Αὐτήν ἔχουν ὑπόψη τους οἱ συνθέτες κυρίως· τό δέ ἀπολυτίκον Λίαν εὔφρανας τοὺς ὀρθοδόξους ἀνήκει στήν 11ην Ἰουλίου, ἀλλά συνηθίζεται καί τήν 16ην Σεπτεμβρίου.

Τά Μηναῖα τῆς Ἀ. Δ. ἔχουν τά ἴδια, πού βλέπετε καί στήν ἱστοσελίδα τοῦ π. Leo.


 
Π. Μάξιμε, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να μάθω και από ιεροψάλτες εάν τα όσα αναγράφονται στα μηναία στον όρθρο μετά το Δόξα και Νυν του Όρθρου, δηλ. απόστιχα, άλλα Δόξα Και νυν, ψάλλονται ή παραλείπονται.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τα ιδιόμελα που ψάλλονται στους Αίνους της εορτής της Αγίας Ευφημίας ποιους στίχους έχουν;
Τούς στίχους τῶν αἴνων:
Εἰς στίχους δ’

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης Αὐτοῦ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.​

 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ;44887 said:
Π. Μάξιμε, ευχαριστώ για την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να μάθω και από ιεροψάλτες εάν τα όσα αναγράφονται στα μηναία στον όρθρο μετά το Δόξα και Νυν του Όρθρου, δηλ. απόστιχα, άλλα Δόξα Και νυν, ψάλλονται ή παραλείπονται.
Όπως προέγραψε ο π. Μάξιμος, η ακολουθία της 16ης Σεπτεμβρίου δεν είναι πλήρης - εορτάσιμος (δεν υπάρχουν αναγνώσματα στον Εσπερινό, ούτε Ευαγγέλιο τον Όρθρου), γιαυτό και η ύπαρξη αποστίχων στους Αίνους (Μικρή Δοξολογία). Λογικό εφόσον επισκιάζεται από την εορτή του Σταυρού.

Το ορθό είναι να ακολουθηθεί η τάξη του Μηναίου. Το ότι αυτό δυστυχώς συμβαίνει σπάνια και πρέπει σώνει και καλά να ψαλλούν Καταβασίες και Μεγάλη Δοξολογία (οπότε τα απόστιχα των Αίνων παραλείπονται) είναι και αυτό ένα ατυχές φαινόμενο, αποτέλεσμα της αγιοκεντρικής τάσεως των τελευταίων χρόνων και της γενικότερης παρεξήγησης στην ιεραρχία των εορτών της Εκκλησίας μας. Εδώ στην Κρήτη να δείτε τι γίνεται με τις Ακολουθίες των τοπικών Αγίων...

Στο ερώτημά σας λοιπόν, το συνηθέστερο και πιθανότερο είναι να παραλειφθούν τα Απόστιχα, παρά την τάξιν φυσικά. Εάν ετοιμάζετε μία από τις ωραίες μουσικές συλλογές σας, θα σας πρότεινα να κρατήσετε την τάξη των Μηναίων, όπου τα πράγματα βρίσκονται στη θέση τους.

Υ.Γ. Κρίμα που δεν μπορώ να βάλω διπλό thanks στο μήνυμα #5 του π. Μάξιμου...
 
Top