Ύμνοι από την Ακολουθία του όρθρου της Μ. Τετάρτης

#1
https://www.youtube.com/watch?v=mhZWgVBqbRM

1. "Αλληλουϊάριον, και το τροπάριο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...»

2. Τα Καθίσματα

3. Η γ΄ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας

4. Το Κοντάκιον, Ο Οίκος και Tο Συναξάριον της Μεγάλης Τετάρτης

5. Η η΄ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας

6. Η θ΄ ωδή του Κανόνος μετά της Καταβασίας

7. Το Εξαποστειλάριον: «Τον νυμφώνα Σου βλέπω...»

8. Οι Αίνοι: «Πάσα πνοή...», «Αινείτε αυτόν...», Στιχηρά ιδιόμελα

9. Δόξα των Αίνων

10. Τα Στιχηρά Ιδιόμελα των Αποστίχων

11. Το Δοξαστικό των Αποστίχων, ποίημα Κασσιανής μοναχής.
 
Last edited:
Top