Ύμνοι Τριωδίου & Μ. Τεσσαρακοστής

#1

01 - Της μετανοίας..., Της σωτηρίας...., Τα πλήθη....
02 - Φαρισαίου φύγωμεν..., Στεναγμούς Προσοίσωμεν...
03 - Την Μωσέως ωδή...
04 - Τας του Κυρίου ....
05 - Εκάθισεν Αδάμ, Οίμοι ο Αδάμ....
06 - Μη αποστρέψεις, Έλαμψεν Η Χάρις...
07 - Νηστεύοντες αδελφοί σωματικώς...
08 - Νυν Αι Δυνάμεις....
09 - Συ Κύριε Μου Φως....
10 - Την μακαρίαν.., Ορθοδοξίας Ο Φωστήρ..
11 - Νυν Αγγελικαί..., Λυθέντες των δεσμών...., Σήμερον Ο Δεσπότης...., Σώσον Κύριε....
12 - Ατενίσαι Το Όμμα ....
13 - Τοις πάθεσιν.., Εδέξω εν τη ψυχή....
14 - Βοηθός και σκεπαστής...., Ψυχή μου ψυχή μου...., Ασπόρου συλλήψεως...
15 - Την Υπερμάχω...
16 - Θαυμαστή του Σωτήρος .......
17- Πάντων προστατεύεις ......
18 - Γεύσασθε και ίδετε ......
19 - Την ψυχωφελή πληρώσαντες....
 
Last edited by a moderator:
Top