Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Κατόπιν παρακλήσεως του Δημήτρη Ζαγκανά ανεβάζω και τα περιεχόμενα της ηχογράφησης.

1. "Τον νυμφώνα σου βλέπω", Ήχ. γ'
2. "Ερχόμενος ο Κύριος", Ήχ. α'
3. "Φθάσαντες πιστοί", Ήχ. πλ. α'
4. "Κύριε ερχόμενος προς το πάθος", Ήχ. πλ. α'
5. "Κύριε προς το μυστήριον το απόρρητον", Ήχ. πλ. α'
6. "Της ξηρανθήσης συκής", Ήχ. πλ. δ'
7. "Εν ταις λαμπρότησι", Ήχ. α'
8. "Ο τη ψυχής ραθυμία νυστάξας", Ήχ. β'
9. "Του κρύψαντος το τάλαντον", Ήχ. δ'
10. "Δεύτε πιστοί επεργασώμεθα", Ήχ. πλ. β'
11. "Ο νυμφίος ο κάλλει ωραίος", Ήχ. πλ. β'
12. "Σε τον της Παρθένου Υιόν", Ήχ. α'
13. 'Οτε η αμαρτωλός", Ήχ. α'
14. "Η αμαρτωλός έδραμε", Ήχ. β'
15. "Σήμερον ο Χριστός", Ήχ. πλ. β'
16. "Ήπλωσεν η πόρνη", Ήχ. πλ. β'
17. "Προσήλθε γυνή", Ήχ. πλ. β'
18. "Η απεγνωσμένη", Ήχ. πλ. β'
19. Καταβασία "Ρήμα τυράννου", Ήχ. β'
20. Μέγα προκείμενον "Μη αποστρέψης", Ήχ. πλ. δ'
21. "Έλαμψεν η χάρις Σου Κύριε", Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχ. δ'
22. "Κατευθυνθήτω" Προηγιασμένης, Ήχ. πλ. β' (αργό)
23. "Κατευθυνθήτω" Προηγιασμένης, Ήχ. πλ. β' (συντομότερο)
24. "Κατευθυνθήτω" Προηγιασμένης, Ήχ. πλ. α'
 
Top