«Ὁ Ἄγγελος ἐβόα» Εφεσίου (χορός υπό Ι. Αρβανίτη)

Top