[Ερώτηση] «ἔχων/σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου»

ixadin

Ηχάδιν
#1
Στο "Συλλειτουργικόν" της Σιμωνόπετρας στο παράρτημα όπου καταχωρίζεται το απολυτίκιο εις Μάρτυρας

Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
έχει το ίδιο και εις Μάρτυραν

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, στεφάνους ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλε, ἔθραυσε καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Παρατηρούμε ότι πέραν της μετατροπής του πληθυντικού σε ενικό, μετατρέπεται και η μετοχή "σχόντες" (β΄ αόριστος) σε μετοχή ενεστώτα "ἔχων".

Να υποθέσω ότι είναι προσπάθεια λογιοτατισμού κατά την εξήγηση που έχει δοθεί για το "μελετώντας/μελετᾶν" του Πληρωθήτω;

Ποιο είναι το "πρωτότυπο" κείμενο;
 
#2
Δεν έχω υπ όψιν μου το συγκεκριμένο "Συλειτουργικό" αλλά θυμάμαι ότι σε πολλά Ωρολόγια υπάρχουν οι δύο γραφές όπως τις παραθέτεις. Εννοείται πως άν είναι μάρτυρες θα είναι όλα σε πληθυντικό(ρήματα μετοχές κλπ....) και αντίστοιχα σε περίπτωση ενός μάρτυρα θα είναι στον ενικό (ακόμη και το στεφάνους γίνεται "το στέφος " σε κάποιες εκδόσεις)
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#3
Και το Ωρολόγιο της Αποστολικής Διακονίας, αλλά και αυτό του 1900 εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου έχουν τις ως άνω διαφοροποιήσεις.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#4
...Να υποθέσω ότι είναι προσπάθεια λογιοτατισμού ...
Εγώ υποθέτω ότι είναι απλώς για λόγους μέτρου. Χρειάζεται δύο συλλαβές για να ταιριάξει η μουσική, εξ ου και η αλλαγή (το έχοντες έχει τρεις, ενώ το σχών έχει μία).
 
#5
Έχεις δίκιο Νεοκλή ! Για λόγους μέτρου ασφαλώς επιλέχθηκε το δισύλλαβο σχόντες που είναι σε αόριστο ενώ το αντίστοιχο του έχων (έχοντες) είναι σε ενεστώτα και αντίστοιχα δεν θα ταίριαζε το "σχων" του αορίστου. Έτσι έχουμε πληθυντικό με το "σχόντες" σε μετοχή αορίστου και ενικό με το "έχων" σε μετοχή ενεστώτα χωρίς να αλλάζει το μέτρο.
 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#6
Στα σλαβονικά μηναία
α) Αναφέρεται το όνομα του αγίου πχ Ο μάρτυς σου, Κύριε, Μάμας κλπ (το ίδιο και για "Η αμνάς σου Ιησού").
β) το απολυτίκιο για πολλούς μάρτυρες είναι "Τας αλγηδόνας των αγίων".
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#7


«ἔχοντες τὴν ἰσχύν σου» (χφφ. Μ. Λαύρας Δ-45 (καί) ὀκτώηχος ια’ αἰ. φ. 353v, Λειμῶνος 81 πεντηκοστάριο ια’–ιβ’ αἰ. Πέμπτη τῆς Σαμαρείτιδος πρωὶ φ. 153r, M. Λαύρας Β-25 ὡρολόγιο ιγ’ αἰ. Μεσώριο τῆς γ’ ὥρας φ. 220v, British Library Add. 22507 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. Μεσώριο τῆς γ’ ὥρας φ. 22r, Λειμῶνος 10 μηναῖο Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 138v, Τριῴδιο ἐκδ. 1586 Παράρτημα, ὡρολόγια ἐκδ. 1509, 1757 σ. 184, 1830 σ. 242, Πεντηκοστάριο ἐκδ. 1778 Παρασκευὴ τῆς Σαμαρείτιδος πρωὶ σ. 135).

«ἔχοντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου» (χφ. Λειμῶνος 3 μηναῖο Ἰουλίου ιε’ αἰ. φ. 54r, ὡρολόγιο ἐκδ. 1832 σ. 199).

«σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου» (ὡρολόγια ἐκδ. 1851 σ. 175, 1900 σ. 181, Πεντηκοστάρια ἐκδ. 1860 σ. 116, 1890 σ. 116).

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8


«Οἱ ὅσιοί σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀσκήσει αὐτῶν, ἀγῶνας ἐνεδείξαντο ἐν ἐγκρατείᾳ πολλῇ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ἔχοντες τὴν ἰσχύν σου τῶν παθῶν κατεκράτουν, ἔθραυσαν τῶν δαιμόνων τὸ ἀνίσχυρον θράσος, διό σε ἱκετεύομεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (χφ. Παρισίων 1590 τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἔτους 1063 14 Ἰανουαρίου ἔκδ. J. Mateos Le Typicon de la Grande Eglise τόμος 1 στὸ Orientalia Cristiana Analecta τ. 165 Roma 1962 σ. 196).

«Οἱ ὅσιοί σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀσκήσει αὐτῶν, ἀγῶνας ἐνεδείξαντο ἐν καρτερίᾳ πολλῇ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ἔχοντες τὴν ἰσχύν σου τῶν παθῶν κατεκράτουν, ἔθραυσαν τῶν δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση, δι’ ὧν σε ἱκετεύομεν· Σῶσον τὸν κόσμον σου» (χφ. Βοδλιανῆς βιβλιοθήκης Ὀξφόρδης Auct E. 5 10 τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ ἔτους 1329 14 Ἰανουαρίου ἔκδ. ὅπ. πρ.).

«Οἱ ὅσιός σου Κύριε ἐν τῇ ἀσκήσει αὐτοῦ, ἀγῶνας ἐπεδείξατο ἐν προθυμίᾳ πολλῇ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου κατεφρόνει δαιμόνων, ἔθραυσε διὰ λόγου τὸ ἀνίσχυρον θράσος, διό σε ἱκετεύομεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν» (χφ. Βεροίας ΚΒ-12 μηναῖο Φεβρουαρίου ιε’ αἰ. 13 Φεβρουαρίου κάθισμα ἀπὸ γ’ ᾠδῆς φ. 41r).
 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
#9
Ἐνα παρόμοιο απολυτἰκιο "Οι όσιοί σου, Κύριε" έχει και η φυλλάδα των τριών αγίων κτιτόρων της Νέας Μονής Χίου σαν β΄ απολυτίκιο.
 
Top