«ο εν αυτώ προσπαγείς» (ιδιόμελο Σταυροπροσκυνήσεως)

#1
Στο τέλος του πρώτου ιδιομέλου (Δεύτε πιστοί το ζωοποιόν ξύλον…) που ψάλλεται κατά την προσκύνηση του τιμίου σταυρού τόσο κατά την εορτή της Υψώσεως όσο και κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως παρουσιάζεται διχογνωμία ως προς την φράση «ο εν αυτώ προσπαγείς» που σε κάποια βιβλία γράφεται «ο εν αυτώ σταυρωθείς». Ποια γραφή είναι ορθότερη;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


«σταυρωθείς» (χφφ. Σινὰ 755 τριῴδιον περὶ τὸν ι' αἰ. φ. 79r, Μ. Λαύρας Δ-45 τριῴδιον ια' αἰ. φ. 244r, Λειμῶνος 31 τριῴδιον ιβ' αἰ. φ. 46v, Λειμῶνος 10 μηναῖον Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 110v, μηναῖον Σεπτεμβρίου ἔκδ. 1843 σ. 103 καὶ σημερινὸ μηναῖον Σεπτεμβρίου).
«προσπαγείς» (τριῴδια ἐκδ. 1586 καὶ σημερινό, σημερινὸν μηναῖον Αὐγούστου α').
 
Top