«Τοῖς πρωτοτόκοις σου συναρίθμησον» (Όρθρος Σαββάτου πλ. δ΄ ήχου)

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Η φράση προέρχεται από τα απόστιχα του Όρθρου του Σαββάτου πλ. δ΄ήχου.

Τοῖς πρωτοτόκοις σου συναρίθμησον
καὶ τῶν Δικαίων σου τῆς χαρᾶς ἀξίωσον ἐπιτυχεῖν

Τι σημαίνει η συναρίκθμηση με τουε «πρωτοτόκους» παράκληση, που απαντά σε πάρα πολλά σημεία της υμνογραφίας (συχνά μάλιστα στη φράση «των πρωτοτόκων ἐκκλησία»), π.χ.

[...] τῶν πρωτοτόκων ἐκκλησίᾳ συνηριθμήθης Βασίλειε ἔνδοξε. (12 Απριλίου)​
[...] ὑπὲρ τῆς ποίμνης ἐτύθης Μάκαρ, ὡς κριὸς ἐπίσημος καὶ τῶν πρωτοτόκων τὴν Ἐκκλησίαν εὔφρανας (17 Απριλίου)​

Η φράση παραπέμπει στο θαυμάσιο χωρίο της προς Εβραίους επιστολής που αναφέρεται στη μέλλουσα δόξα των δικαίων.

Εβρ. 12,22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων
12. 23. πανηγύρει καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, καὶ κριτῇ Θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων

Τα πρωτότοκα τέκνα του Θεού, σύμφωνα με τους ερμηνευτές, εδώ σημαίνουν «τα εκλεκτά τέκνα του Θεού»
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ὡραῖα! Ναί, ἐδῶ = ἐκλεκτός, ἀλλ᾿ ἐπειδή ἡ λέξη συναντᾶται πολλάκις ἀπό τούς ψάλτες καί ἱερεῖς, καί δή διά τόν Χριστόν, μέ κυριώτερο τό ἀναστάσιμο ἀπολυτίκιο τοῦ γ΄ ἤχου, γιά νά μή δημιουργηθεῖ σύγχυση, βρῆκα ἕνα ἄρθρο γιά τή λέξη, μέ ἀντιαιρετική, βέβαια, κατεύθυνση, ἀλλά ἐπαρκέστατο στήν ἑρμηνεία τῆς λέξης ἁγιογραφικά καί ἐν ταὐτῷ ὑμνολογικά:
https://www.oodegr.com/oode/protestant/dogma/prwtotokos_1.htm
_
 
Top