«Πλούσιοι επτώχευσαν», ήχ. πλ. α΄ εναρμόνιος (μετά χρωματικού)

Top