«Καταξίωσον...» καὶ (μικρὴ) δοξολογία

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Ὁ προτελευταῖος στίχος τοῦ «Καταξίωσον...» καὶ τῆς μικρῆς δοξολογίας εἶναι:


«Κύριε τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, Κύριε τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς»


(χφ. Σινὰ 863 ὡρολόγιο θ’ αἰ. φ. 101v, χφφ. ψαλτήρια Bodleian Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 951 φ. 314r, Βατοπαιδίου 1248 τοῦ ἔτους 1077 φ. 33v, Bodleian Barocci 15 τοῦ ἔτους 1105 φ. 380v, Paris. gr. 22 τοῦ ἔτους 1126 φ. 223r, 41 ιβ’ αἰ. φ. 189r, ὡρολόγια Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ιβ’ αἰ. φφ. 46v, 95v, Λειμῶνος 295 β’ ἥμισυ ιβ’ αἰ. σ. 214, Σινὰ 904 τοῦ ἔτους 1211 φ. 185r, Palatinus gr. 265 τοῦ ἔτους 1476 φφ. 54r, 111v).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2
«Καταξίωσον Κύριε καὶ τὴν ἑσπέραν ταύτην...»

(χφφ. Σινὰ 863 ὡρολόγιο θ’ αἰ. φ. 101r, 735 τριῴδιον ι’ αἰ. φ. 175r, Κρυπτοφέῤῥης Γ.β.IV εὐχολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 985-1000 φ. 90v, Ὀξφόρδης Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 950 φ. 314r)

μὲ τὴν ἔννοια τοῦ αἰτήματος τῆς διαρκοῦς θείας σκέπης καὶ ἐνδυνάμωσης.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3
«Καταξίωσον Κύριε καὶ τὴν ἡμέραν ταύτην»

(Ἀλεξανδρινὸς κώδικας τῆς Ἁγίας Γραφῆς τέλος δ’-ἀρχὲς ε’ αἰ. φ. 569r, χφφ. ψαλτήρια Σινὰ 31 η’ αἰ. φ. 264v, 32 η’ αἰ. φ. 405v, 30 θ’ αἰ. φ. 397v, Ὀξφόρδης Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 950 φ. 313v, Vat. gr. 754 ι’ αἰ. φ. 395v, Barb. gr. 340 ι’ αἰ. φ. 476r, Φλωρεντίας Plutei 05.05 ια’ αἰ. φ. 273r, Σινὰ Μ 101 (νέα εὑρήματα 1975) ὕμνος ἑωθινὸς ιβ’ αἰ. φ. 1v, Σινὰ 904 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1211 φφ. 73v, 184v, 907 ὡρολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 104r, καὶ Ἀ. Κορακίδη Ὁ Ἀγγελικὸς ὕμνος 1984 σ. 56 βάσει τῶν χφφ. ψαλτηρίων Ἀμβροσιανῆς βιβλιοθήκης (Μιλάνο) F. 12 Sup. ι’ αἰ., Φλωρεντίας Conv. Soppr. 36 ι’ αἰ. καὶ Vat. gr. 1070 ιγ’ αἰ.)

μὲ τὴν ἔννοια τοῦ αἰτήματος τῆς διαρκοῦς θείας σκέπης καὶ ἐνδυνάμωσης.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
Δοξολογία

Ὁ δεύτερος στίχος εἶναι:
«Αἰνοῦμεν σε, εὐλογοῦμεν σε, προσκυνοῦμεν σε...»
(BL Royal I D III (Ἀλεξανδρινὸς κώδικας τῆς Ἁγίας Γραφῆς) μέσα ε' αἰ. φ. 569r, χφφ. ψαλτήρια ΕΒΕ 7 ι' αἰ. φ. 248v, Vat. gr. 754 ι' αἰ. φ. 395v, Paris. Suppl. gr. 343 τοῦ ἔτους 1026 φ. 169v, Σινὰ 48 τοῦ ἔτους 1075 φ. 210v, Φλωρεντίας Plut. 05.23 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1100-1110 φ. 109v, Σινὰ 39 ιβ' αἰ. φ. 327v, Vat. gr. 619 ιβ' αἰ. φ. 5v, 1966 ιβ' αἰ. φ. 178r, 1864 ιβ' αἰ. φ. 276v, Paris. gr. 41 ιβ' αἰ. φ. 188r, Corpus Christi College gr. 480 ιβ' αἰ. φ. 279r, χφφ. ὡρολόγια Barb. gr. 285 ιβ' αἰ. φ. 155v, Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. 320 φ. 45r, Σινὰ 896 ιδ’ αἰ. φ. 195v, 893 τοῦ ἔτους 1382 φ. 123v, 877 τοῦ ἔτους 1467 φ. 111r, 910 ιη’ αἰ. φ. 101r).

«Αἰνοῦμεν σε, ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμεν σε, προσκυνοῦμεν σε...»
(χφφ. ψαλτήρια Σινὰ 31 η’ αἰ. φ. 263v, 32 η’ αἰ. φ. 404r-v, 30 θ’ αἰ. φ. 396v, Βατικανοῦ Reginenis gr. 13 ι' αἰ. φ. 84v, Ὀξφόρδης Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 950 φ. 313v, British Library 40731 ια' αἰ. φ. 264r, χφφ. ὡρολόγια Σινὰ 865 ιβ’ αἰ. φ. 22r, 904 τοῦ ἔτους 1211 φ. 72v).

«Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμεν σε, προσκυνοῦμεν σε...»
(χφφ. ψαλτήρια Μιλάνου Ambrosiana F. 12 Sup. ι' αἰ. φ. 301v, Barb. gr. 340 ι' αἰ. φ. 476r, Σινὰ 59 ἀρχῶν ια' αἰ. φ. 155r, Barb. gr. 372 περὶ τὸ ἔτος 1050 φ. 270v, Harvard Dumbarton Oaks 3 τοῦ ἔτους 1084 φ. 83v, British Library 36928 τοῦ ἔτους 1090 φ. 303v, Reg. gr. 1 ια' αἰ. φ. 565v, Φλωρεντίας Conv. Soppr. 36 ια' αἰ. φ. 256v, Φλωρεντίας Plut. 06.03 ια' αἰ. φ. 263v, Ὀξφόρδης Barocci 15 τοῦ ἔτους 1105 φ. 378v, Paris. gr. 22 τοῦ ἔτους 1126 φ. 222r, Βατικανοῦ Barb. gr. 320 ιβ' αἰ. φ. 244v, χφφ. ὡρολόγια Βατοπαιδίου 1248 τοῦ ἔτους 1077 φ. 20r, Vat. gr. 339 φ. 45r, Plutei 05.05 φ. 273v, Paris. gr. 331 ια' αἰ. φ. 27r, Σινὰ Μ 101 δοξολογία ια' αἰ. φ. 1r, χφφ. ὡρολόγια British Library 31214 ιβ' αἰ. φ. 78v, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β' ἥμισυ ιβ' αἰ. σ. 107).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#5
«...ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ...»

(Ἀλεξανδρινὸς κώδικας τῆς Ἁγίας Γραφῆς τέλος δ’-ἀρχὲς ε’ αἰ. φ. 569r, χφφ. Ἀμβροσιανό (Μιλάνου) F. 12 Sup. ι’ αἰ., Ὀξφόρδης Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 950 φ. 313v, ΕΒΕ 7 ι’ αἰ., ΕΒΕ 47 ια’ αἰ., Φλωρεντίας Plutei 05.05, Φλωρεντίας Conv. Soprr. 36 ια’ αἰ., Barb. gr. 285 ιβ’ αἰ. φ. 156r, Vat. gr. 619 ιβ’ αἰ. καὶ 1070 ιγ’ αἰ. Οἱ γραφὲς τῶν χφφ. τῆς ΕΒΕ προέρχονται ἀπὸ αὐτοψία, ἐνῶ τῶν λοιπῶν ἀπὸ τὸ Ἀ. Κορακίδου Ὁ ἀγγελικὸς ὕμνος 1984 σ. 56).

«ἐν δεξιᾷ» ἔχουν καὶ τὰ χφφ. ψαλτήρια Σινὰ 31 η’ αἰ. φ. 264r, 32 η’ αἰ. φ. 405r, 30 θ’ αἰ. φ. 397r, Reg. gr. 13 ι’ αἰ. φ. 85r, χφφ. ὡρολόγια Paris. Suppl. gr. 343 τοῦ ἔτους 1026 φ. 169v, Paris. gr. 40 τοῦ ἔτους 1059 φ. 169r, 22 τοῦ ἔτους 1126 φ. 222v, τὰ χφφ. ψαλτήρια Vat. gr. 754 ι’ αἰ. φ. 395v, Σινὰ 59 ἀρχὲς ια' αἰ. φ. 155v, British Library 36928 τοῦ ἔτους 1090 φ. 304r, 40731 ια' αἰ. φ. 264v, Reg. gr. 1 ια' αἰ. φ. 565v, Φλωρεντίας Plutei 06.03 ια' αἰ. φ. 263v, Barb. gr. 372 περὶ τὸ 1050 φ. 270v, Σινὰ 48 τοῦ ἔτους 1075 φ. 211r, Φλωρεντίας Plutei 05.23 μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1101-1110 φ. 109v, Σινὰ 39 ιβ' αἰ. φ. 328r, Paris. gr. 41 ιβ' αἰ. φ. 188v, Corpus Christi College gr. 480 ιβ’ αἰ. φ. 279r, Vat. gr. 1966 ιβ’ αἰ. φ. 178v, 1864 ιβ’ αἰ. φ. 277r, Μονάχου Bayerische Staatsbibliothek gr. 320 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. 320 φ. 45r, Vat. gr. 1813 παρακλητικὴ ιβ’-ιγ’ αἰ. φ. 225r καὶ Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β' ἥμισυ ιβ' αἰ. σ. 107. Βλ. καὶ Α' Παραλειπομένων στ' 24, Α' Ἔσδρας δ' 29, Ρωμ. η' 34, Ἐφ. α' 20, Κολ. γ' 1, Ἑβρ. α' 3, η' 1, ι' 12, ιβ' 2, Α' Πέτρου γ' 22. Ἡ ἀλλοίωση εἶναι ἐπίδραση τοῦ συμβόλου τῆς πίστεως.«ἐκ δεξιῶν» ἔχουν τὰ χφφ.

Barb. gr. 340 ψαλτήριο ι’ αἰ. φ. 476v, Plutei 05.05 φ. 274r, Βατοπαιδίου 1248 ὡρολόγιο τοῦ ἔτους 1077 φ. 20r, Dumbarton Oaks 3 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1084 φ. 83v, Σινὰ Μ 101 δοξολογία ια' αἰ. φ. 1v, Vat. gr. 339 ὡρολόγιο ια' αἰ. φ. 46v, Barocci 15 ψαλτήριο τοῦ ἔτους 1105 φ. 379r, Σινὰ 865 ὡρολόγιο ιβ’ αἰ. φ. 22v, Barb. gr. 320 ψαλτήριο ιβ' αἰ. φ. 245r καὶ Barocci 21 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1240-1325 φ. 187r.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
Ἡ κατάληξη τοῦ Καταξίωσον καὶ τῆς μικρῆς δοξολογίας εἶναι:

«...τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν»


(χφφ. ψαλτήρια Σινὰ 31 η’ αἰ. φ. 265r, 32 η’ αἰ. φ. 406v, 30 θ’ αἰ. φ. 398r, 863 ὡρολόγιο θ’ αἰ. φ. 102r, χφφ. ψαλτήρια Bodleian Auctar. D. 4 τοῦ ἔτους 950 φ. 314r, Barb. gr. 285 ια’ αἰ. φ. 156v, Paris. gr. 41 ιβ’ αἰ. φ. 189v, Vat. gr. 1864 ιβ αἰ. φ. 281r, Λειμῶνος 295 ὡρολόγιο β' ἥμισυ ιβ' αἰ. σ. 214).
 
Top